IV.ÚS 2953/13 ze dne 13. 11. 2013
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele V. P., Věznice P. O. BOX 18, Pardubice, proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 4 PP 192/2013, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavnímu soudu byl dne 25. 9. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud ve věci rozhodl svým vlastním rozhodnutím a stěžovatele podmíněně propustil z výkonu trestu odnětí svobody.

Stěžovatel nebyl v řízení zastoupen advokátem a proto se mu přípisem ze dne 7. 10. 2013 dostalo poučení o všech podstatných náležitostech ústavní stížnosti s tím, že mu byla stanovena lhůta 30 dnů pro odstranění vad. Výzvu k odstranění vad návrhu převzal stěžovatel dne 9. 10. 2013 a lhůta k odstranění vad tak marně uplynula v pátek 8. 11. 2013.

Vzhledem k tomu, že ani do data tohoto rozhodnutí nebyly vady návrhu odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než předmětnou ústavní stížnost z tohoto důvodu odmítnout, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013


Michaela Židlická, v. r.
soudce zpravodaj