IV.ÚS 3080/15 ze dne 12. 11. 2015
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu I. D., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Valdice, zastoupeného JUDr. Josefem Hajným, advokátem se sídlem advokátní kanceláře v České Kamenici, Jateční 760, směřujícího proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. července 2014, č. j. 51 T 5/2013-2027, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2014, sp. zn. 10 To 90/2014, a Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015, č. j. 7 Tdo 461/2015-55, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil podáním, označeným jako ústavní stížnost, ve kterém se domáhá zrušení napadených rozhodnutí, jimiž jej měly soudy zkrátit v jeho zaručených právech, zakotvených v čl. 6 odstavcích 1 a 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), v čl. 37 odstavci 3, v čl. 38 odstavci 1, v čl. 39 a v čl. 40 odstavci 2 Listina základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a v čl. 94 odstavci 1 a v čl. 96 odstavci 1 Ústavy ČR.

Ústavní soud se nejprve zaměřil na splnění formálních náležitostí ústavní stížnosti. Plná moc k zastupování je datována 12. srpna 2015, samotné podání k Ústavnímu soudu 14. září 2015 a k poštovní přepravě bylo podáno dne 15. října 2015. Jak navrhovatel sám uvedl, k doručení napadeného usnesení Nejvyššího soudu mělo dojít již dne 8. června 2015. Ústavní soud si datum doručení rozhodnutí Nejvyššího soudu ověřil dotazem na Krajský soud v Ústí nad Labem, kde zjistil, že navrhovateli bylo rozhodnutí o posledním procesním prostředku doručeno skutečně dne 8. června 2015, jeho obhájce si usnesení Nejvyššího soudu vyzvedl z datové schránky dne 9. června 2015.

Podle ustanovení § 72 odstavce 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je možno podat ústavní stížnost ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon poskytuje. Jak je z výše uvedeného patrné, již sama plná moc byla sepsána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. K podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě pak došlo více než dva měsíce po marném uplynutí lhůty k jejímu podání.

Přestože k podání nebylo přiloženo napadené rozhodnutí, soudce zpravodaj nevyzýval navrhovatele k odstranění vad podání.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavním soudu. S ohledem na výše popsané okolnosti Ústavní soud rozhodnul tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2015


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj