I.ÚS 502/03 ze dne 7. 1. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti V. S., zastoupeného JUDr. S. K., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2003, čj. 36Az 349/2003 - 19,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatel se svou ústavní stížností ze dne 19. 9. 2003, doručenou Ústavnímu soudu dne 22. 9. 2003, domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení.

Ústavní soud, předtím než se začal zabývat opodstatněností ústavní stížnosti, přezkoumal nejprve, zda podaný návrh splňuje formální předpoklady k projednání, mj. se zabýval přípustností návrhu. V přípise ze dne 19. 11. 2003 uvedl Krajský soud v Brně, že stěžovatel podal dne 23. 9. 2003 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. O kasační stížnosti nebylo dosud rozhodnuto.

K základním principům, ovládajícím řízení o ústavních stížnostech, patří zásada subsidiarity. K tomuto principu se Ústavní soud podrobněji vyslovil mj. v nálezu sp. zn. III. ÚS 117/2000 in Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 19, C.H. Beck, Praha 2001, str. 79. Podle principu subsidiarity je podmínkou podání ústavní stížnosti vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje [§ 75 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Protože stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, je jeho návrh nepřípustný. V případě, že i po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti bude stěžovatel toho názoru, že došlo k zásahu do jeho ústavně zaručených základních práv a svobod, má možnost se obrátit s ústavní stížností na Ústavní soud. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti počne běžet dnem doručení rozhodnutí o kasační stížnosti.

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout jako návrh nepřípustný [ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 7. ledna 2004

JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu