IV.ÚS 67/11 ze dne 2. 3. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl o návrhu I. D., směřujícího proti jinému zásahu Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ve věci vedené pod sp. zn. 29 T 10/2004, sp. zn. 28 Nt 51/2008 a sp. zn. 29 T 1/2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 7. 1. 2011 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2011, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzvu k odstranění vad stěžovatel, jak patrno z poštovní doručenky, převzal dne 21. 1. 2011.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. března 2011


Michaela Židlická, v. r.
soudce zpravodaj