I.ÚS 68/94 ze dne 11. 7. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 68/94
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele ing. L. K., o ústavní stížnosti na porušování základních lidských práv,

takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal nápravy porušování základních lidských práv a svobod, a to ze strany V., jehož pracovníci mu nesprávnými léčebnými postupy způsobili psychické poruchy, v jejichž důsledku pak utrpěl i těžký úraz. Na základě uvedených skutečností podal navrhovatel žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, poté se odvolal proti jeho rozsudku k Městskému soudu v Praze, avšak bezvýsledně, z toho důvodu se obrátil na Ústavní soud.

Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu č. 182/93 Sb. stanoví.

Ve stížnosti nebylo uvedeno, která základní práva a svobody byly porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává, ani čeho, tj. jakého výsledku řízení se domáhá, a dále chyběl i dostatečný počet stejnopisů návrhu (§ 34 cit. zák.). K návrhu dále nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 cit. zák.) a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem, komerčním právníkem, ani notářem (§ 30 cit. zák.).

Na základě uvedených skutečností soud o tomto navrhovatele vyrozuměl a stanovil mu lhůtu 30 dnů ode dne doručení k odstranění nedostatků návrhu, zároveň s poučením o všech jeho náležitostech dle zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, dospěl soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.


P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 1994

prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu ČR