I.ÚS 86/94 ze dne 25. 8. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 86/94
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele A. S., o připojení se k návrhu na zrušení Benešových dekretů č. 102/45 Sb. a č. 108/45 Sb., takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal zrušení dekretů č. 102/45 Sb. a č. 108/45 Sb., týkajících se konfiskace majetku s tím, že jeho teta a strýc byli konfiskací majetku na základě uvedených dekretů postiženi. Dle názoru navrhovatele byli takto zcela neoprávněně poškozeni na svých vlastnických právech. Navrhovatel uvedl, že se tímto připojuje k návrhu R. D. z L., a k petici některých občanů, na zrušení citovaných dekretů.

Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že v tomto případě návrh je oprávněn podat pouze prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti a ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek § 74 cit. zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovatel je osobou zjevně neoprávněnou, a proto dle ust. § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání, usnesením návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 1994

prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu ČR