Pl.ÚS 13/2000 ze dne 25. 4. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Senát Ústavního soudu složený z předsedy JUDr Vladimíra Čermáka a soudců JUDr. Evy Zarembové a JUDr. Ivany Janů rozhodl ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 2, zastoupeného předsedkyní senátu JUDr. Zorou Rybákovou, na zrušení části ustanovení § 4a zákona č. 287/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., v rozsahu slova "soudci", mimo ústní jednání, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 5. 4. 2000 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 29. 3. 2000, jímž se shora uvedený obecný soud v postavení navrhovatele ve smyslu § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), domáhá zrušení části ustanovení § 4a zákona č. 287/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

Napadené ustanovení zní: "Představiteli a soudci další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží." Petit návrhu se domáhá zrušení slova "soudci".

Již dne 23. 9. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 15. 9. 1999, jímž se Městský soud v Brně v postavení navrhovatele domáhá zrušení zákona č. 287/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., a to jako celku. Řízení o tomto návrhu, vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 18/99, dosud probíhá.

Podle § 35 odst. 2 zákona návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem je nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Řízení zahájené dříve, než řízení v této věci, je řízení o návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 18/99 a zakládá tak překážku věci zahájené (litispendence) pro řízení probíhající a vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 13/2000, neboť obě řízení se týkají téže věci.

Vzhledem k tomu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh ve věci této odmítnout pro nepřípustnost, ve smyslu § 43 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. b) zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. (§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 25. 4. 2000

JUDr. Vladimír Čermák
předseda senátu