Pl.ÚS 22/99 ze dne 30. 11. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu ing. M.B., D.Č., R.B. a J.B., na zrušení ustanovení § 14 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Dne 26. 11. 1999 obdržel Ústavní soud podání označené jako "anulace odst. 9 § 14 zákona č. 229/91 Sb., zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších změn a doplňků". Podle obsahu se tedy jedná o návrh na zrušení ustanovení zákona ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy.

Podle čl. 88 odst. 1 Ústavy stanoví zákon, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení o zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení. Tímto zákonem je zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, který v ustanovení § 64 odst. 1 vyjmenovává subjekty oprávněné takový návrh podat. Jsou to prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, jakož i ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona. Návrh může dále podat soud v souvislosti se svou rozhodovací činností (čl. 95 odst. 2 Ústavy).
Není sporu o tom, že navrhovatelé nejsou žádnými z vyjmenovaných subjektů. Z tohoto důvodu Ústavní soud, aniž by odstraňoval vady podání (nedostatek právního zastoupení atd.) a aniž by se zabýval argumenty navrhovatelů, návrh odmítl jako podaný osobami zjevně neoprávněnými (§ 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. 11. 1999

JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj