Pl.ÚS 24/07 ze dne 8. 1. 2008
Návrh na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, (tzv. reforma veřejných rozpočtů)
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu skupiny 67 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem Mgr. Michalem Haškem, podle petitu

A. na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,

B. na zrušení

- ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) až i), § 12 písm. m), § 16a, § 16b, v § 43 odst. 2 ve větě první slov „a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1“ a ve větě druhé slov „včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období“, § 53 odst. 1 věta druhá a na konci textu věty třetí slov „s výjimkou rozhodování o vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a hrazení částek podle § 16b“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

- ustanovení § 5 písm. f), v § 7 odst. 1 písm. a) slov „a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo k úhradám podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)“ zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

- ustanovení § 13 písm. f) a v § 17 odst. 1 ve větě první slov „a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhradám podílů na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)“ zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

C. na zrušení ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

D. na zrušení ustanovení § 6 odst. 4 věta první, § 6 odst. 13 a 14, § 7 odst. 8 věta první a § 38h odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

E. pokud nebude vyhověno návrhu A., potom in eventum na zrušení těchto částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů:

1. části sedmé (změna zákona o registračních pokladnách) – článek XIV,
2. části deváté (změna zákona č. 545/2005 Sb.) – článek XVI,
3. v části desáté (změna zákona o správních poplatcích), v článku XVII – zrušit body 3 a 4,
4. části dvanácté (změna zákona o životním a existenčním minimu) – článek XX,
5. části patnácté (změna zákona o státní sociální podpoře) – články XXIII a XXIV,
6. části šestnácté (změna zákona o hmotné nouzi) – články XXV a XXVI,
7. části sedmnácté (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení) – článek XXVII,
8. části osmnácté (změna zákona o sociálních službách) – článek XXVIII,
9. části devatenácté (změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců) –články XXIX a XXX,
10. části dvacáté (změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách) – články XXXI a XXXII,
11. části dvacáté první (změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění) – články XXXIII a XXXIV,
12. části dvacáté druhé (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) – článek XXXV,
13. části dvacáté čtvrté (změna zákona o důchodovém pojištění) – článek XXXVIII,
14. části dvacáté páté (změna zákona o nemocenském pojištění) – článek XXXIX,
15. části dvacáté šesté (změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění) – článek XL,
16. části dvacáté sedmé (změna zákoníku práce) – článek XLI,
17. části dvacáté osmé (změna zákona o vojácích z povolání) – články XLII a XLIII,
18. části dvacáté deváté (změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) – články XLIV a XLV,
19. části třicáté (změna zákona o platu a některých dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu) – články XLVI až XLVIII,
20. části třicáté první (změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců) – články XLIX až LI,
21. části třicáté druhé (změna zákona o obcích) –články LII a LIII,
22. části třicáté třetí (změna zákona o krajích) – články LIV a LV,
23. části třicáté čtvrté (změna zákona o hlavním městě Praze) – články LVI a LVII,
24. části třicáté páté (změna služebního zákona) – článek LVIII,
25. části třicáté šesté (změna zákona o zaměstnanosti) – články LIX a LX,
26. části třicáté sedmé (příspěvek na zvýšené životní náklady) – článek LXI,
27. části třicáté osmé (změna zákona č. 585/2006 Sb.) – článek LXII,
28. části třicáté deváté (změna zákona o vysokých školách) – článek LXIII,
29. části čtyřicáté (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) – články LXIV a LXV,
30. části čtyřicáté druhé (změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky) – článek LXVIII,
31. části čtyřicáté třetí (změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách) – článek LXIX,
32. části čtyřicáté čtvrté (změna zákona o elektronických komunikacích) – články LXX a LXXI,
33. části čtyřicáté páté (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) – článek LXXII,
34. části čtyřicáté šesté (daň z pevných paliv) –článek LXXIII,
35. části čtyřicáté sedmé (daň z elektřiny) – článek LXXIV,
36. části čtyřicáté osmé (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) – články LXXV a LXXVI,
37. části čtyřicáté deváté (změna zákona o cenách) – článek LXXVII,
38. části padesáté (změna zákona o účetnictví) – články LXXVIII a LXXIX,
39. části padesáté první (Zrušovací ustanovení) – článek LXXX,
40. v části padesáté druhé (Účinnost) – v článku LXXXI, v bodě 1 v písmenu a) zrušit slova „čl. XXVIII bodů 37 a 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX bodu 1, čl. XXXV bodu 7 a“, zrušit písmeno b), v písmenu c) zrušit slova „čl. XX bodů 4 a 7, čl. XXIII bodů 4, 11 a 27, čl. XXV bodu 13, čl. XXXV bodů 3, 6 a 17, XLII bodu 2, XLIX bodu 6, čl. L bodu 2 a čl. LII až LVIII“, zrušit písmeno d),

F. pokud nebude vyhověno návrhu A., ani návrhům E3, E12, E13, E29, E36, E37 a E38, potom in eventum na zrušení těchto ustanovení zákona č. 261/2007 Sb.:
1. v části čtvrté (změna zákona o dani z přidané hodnoty), v článku VIII - zrušit body 1, 3, 4, 5 a 15 až 21,
2. v části desáté (změna zákona o správních poplatcích), v článku XVII - zrušit body 3 a 4,
3. v části dvacáté druhé (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), v článku XXXV - zrušit body 1, 2 a 12,
4. v části dvacáté čtvrté (změna zákona o důchodovém pojištění), v článku XXXVIII - zrušit body 1, 2, 3 a 5,
5. v části čtyřicáté (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), v článku LXIV - zrušit body 1 až 9, 14 až 17, 24 až 26, 29, 30 a článek LXV (přechodná ustanovení),
6. části čtyřicáté osmé (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) - články LXXV a LXXVI,
7. části čtyřicáté deváté (změna zákona o cenách) - článek LXXVII,
8. části padesáté (změna zákona o účetnictví) - články LXXVIII a LXXIX,

za účasti 1) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 2) Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a za účasti A) skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem a B) skupiny 19 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou se sídlem Mojžíšova 17, 612 00 Brno, jako vedlejších účastníků řízení,

takto:

I. Návrhy na zrušení

- bodů 3 a 4 v článku XVII v části desáté (změna zákona o správních poplatcích), části čtyřicáté (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), části čtyřicáté první (změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění), části čtyřicáté druhé (změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky), části čtyřicáté třetí (změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách), části čtyřicáté osmé (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen) a části čtyřicáté deváté (změna zákona o cenách) zákona č. 261/2007 Sb., respektive jednotlivých ustanovení zde uvedených částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,

- ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) až i), § 12 písm. m), § 16a, § 16b, § 17 odst. 5, v § 43 odst. 2 ve větě první slov „a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1“ a ve větě druhé slov „včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období“, § 53 odst. 1 věta druhá a na konci textu věty třetí slov „s výjimkou rozhodování o vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a hrazení částek podle § 16b“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

- ustanovení § 5 písm. f), v § 7 odst. 1 písm. a) slov „a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo k úhradám podílu na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)“ zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

- ustanovení § 13 písm. f) a v § 17 odst. 1 ve větě první slov „a k úhradám částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo úhradám podílů na těchto částkách v případě změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1b)“ zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,

se vylučují k samostatnému řízení.

II. Návrhy na zrušení části patnácté (změna zákona o státní sociální podpoře), části šestnácté (změna zákona o pomoci v hmotné nouzi), části sedmnácté (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení), části osmnácté (změna zákona o sociálních službách), části devatenácté (změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců), části dvacáté (změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách), části dvacáté první (změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění), části dvacáté druhé (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), části dvacáté třetí (změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), části dvacáté čtvrté (změna zákona o důchodovém pojištění), části dvacáté páté (změna zákona o nemocenském pojištění), části dvacáté šesté (změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění), části dvacáté sedmé (změna zákoníku práce), části dvacáté osmé (změna zákona o vojácích z povolání), části dvacáté deváté (změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), části třicáté (změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu), části třicáté první (změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců), části třicáté druhé (změna zákona o obcích), části třicáté třetí (změna zákona o krajích), části třicáté čtvrté (změna zákona o hlavním městě Praze), části třicáté páté (změna služebního zákona), části třicáté šesté (změna zákona o zaměstnanosti), části třicáté sedmé (příspěvek na zvýšené životní náklady), části třicáté osmé (změna zákona č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), části třicáté deváté (změna zákona o vysokých školách) a části čtyřicáté čtvrté (změna zákona o elektronických komunikacích) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, respektive návrhy na zrušení jednotlivých ustanovení zde uvedených částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,

se vylučují k samostatnému řízení.


Odůvodnění:


I.

Ústavní soud obdržel 22. října 2007 návrh skupiny 67 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem Mgr. Michalem Haškem, uvedený v návětí tohoto usnesení. Tímto návrhem se jednak navrhuje zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který novelizuje řadu dalších zákonů, a to, zjednodušeně řečeno, z důvodů nedodržení právních norem ovládajících legislativní proces, resp. návrh na zrušení jeho novelizačních částí z těchto důvodů, jednak se navrhuje zrušení ustanovení zákonů, která byla tímto zákonem novelizována, z důvodů obsahového rozporu těchto zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení s hmotným ústavním právem. Ústavnímu soudu tak byl předložen rozsáhlý a komplikovaný návrh, jehož obsahem jsou dílčí návrhy na zrušení řady ustanovení novelizujících i novelizovaných zákonů, jejichž vzájemná souvislost je dána formálně zákonem č. 261/2007 Sb., v jehož rámci byly jednotlivé zákony novelizovány. Tento návrh byl do plenárního rejstříku Ústavního soudu zapsán pod sp. zn. Pl. ÚS 24/07.

Vedle toho Ústavní soud obdržel 19. listopadu 2007 návrh skupiny 43 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, případně na „zrušení těch částí výše uvedeného zákona, jejichž protiústavnost bude shledána“. Tento návrh byl do plenárního rejstříku Ústavního soudu zapsán pod sp. zn. Pl. ÚS 28/07; Ústavní soud jej svým usnesením ze dne 23. listopadu 2007 dle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) a § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu odmítl z důvodu překážky litispendence.

Konečně návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. prosince 2007, se domáhala skupina 19 senátorů Parlamentu České republiky, zastoupená JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou se sídlem Mojžíšova 17, 612 00 Brno, zrušení částí zákona č. 261/2007 Sb., a to části padesáté (změna zákona o účetnictví), sestávající z článků LXXVIII a LXXIX, dále bodů 1 až 9, bodů 14 až 17, bodů 24 až 30 článku LXIV a celého článku LXV části čtyřicáté (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) a dále části čtyřicáté osmé (změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen), sestávající z článků LXXV a LXXVI, a dále části čtyřicáté deváté (změna zákona o cenách), sestávající z článku LXXVII. Tento návrh byl do plenárního rejstříku Ústavního soudu zapsán pod sp. zn. Pl. ÚS 29/07 a Ústavní soud jej svým usnesením ze dne 12. prosince 2007 dle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) a § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu odmítl z důvodu překážky litispendence.

II.

Podle § 112 odst. 2 občanského soudního řádu, jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, může soud některou věc vyloučit k samostatnému řízení.

Ústavní soud proto podle § 112 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu vyloučil k samostatnému řízení návrhy na zrušení bodů 3 a 4 v článku XVII v části 10., částí 40. až 43., částí 48. a 49. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a s tím související eventuální návrhy, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení, neboť předmětem těchto návrhů je obsahově samostatná problematika financování zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.

Ústavní soud dále ze stejných důvodů vyloučil k samostatnému řízení návrhy na zrušení částí 15. až 39. a části 44. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení, neboť předmětem těchto návrhů je obsahově samostatná problematika sociálního zabezpečení.

Pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/07 tak bude vedeno řízení pouze o zbývající části návrhů, tj. o návrhu na zrušení části první (změna zákona o daních z příjmů), části druhé (změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců), části třetí (změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů), části čtvrté (změna zákona o dani z přidané hodnoty), části páté (změna zákona o dani z nemovitostí), části šesté (změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), části sedmé (změna zákona o registračních pokladnách), části osmé (změna zákona o správě daní a poplatků), části deváté (změna zákona č. 545/2005 Sb.), bodu 1 v článku XVII části desáté (změna zákona o správních poplatcích), části jedenácté (změna zákona o spotřebních daních), části dvanácté (změna zákona o existenčním minimu), části třinácté (změna zákona o ocenění účastníků boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů), části čtrnácté (změna zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů), části čtyřicáté páté (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů), části čtyřicáté šesté (daň z pevných paliv), části čtyřicáté sedmé (daň z elektřiny), části padesáté (změna zákona o účetnictví), části padesáté první (zrušovací ustanovení), části padesáté druhé (účinnost) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, o návrzích vedlejších účastníků řízení na zrušení v tomto odstavci uvedených částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a o návrhu na zrušení ustanovení § 6 odst. 4 věta první, § 6 odst. 13 a 14, § 7 odst. 8 věta první a § 38h odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

Vyloučením obsahově odlišných a komplexních návrhů k samostatnému projednání vytváří Ústavní soud, v souladu s principem procesní ekonomie, prostor pro efektivnější a souběžné posouzení předložených návrhů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 8. ledna 2008

Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu
Pl. ÚS 24/07

Odlišné stanovisko soudce Stanislava BalíkaHlasoval jsem proti přijetí usnesení z 8. ledna 2008, a to z následujících důvodů:


Odůvodnění citovaného usnesení se dovolává aplikace ustanovení § 112 odst. 2 občanského soudního řádu, ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu.

Podle § 112 odst. 2 občanského soudního řádu, jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, může soud některou věc vyloučit k samostatnému řízení. Odůvodnění citovaného usnesení neuvádí jediný věcný argument, proč se k sobě ke spojení nehodí ustanovení zákona, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod jedním pořadovým číslem. Akcentována je bez opory v aplikovaném ustanovení „procesní ekonomie, prostor pro efektivnější a souběžné posouzení předložených návrhů“.

Usnesení obdobné citovanému usnesení z 8. ledna 2008 jsem v judikatuře Ústavního soudu nenalezl. Otevírá se neprobádaný prostor pro nový typ „vylučovací judikatury“, který by pro futuro mohl vést až např. k rozhodnutím, že při hypotetickém návrhu na zrušení celého občanského soudního řádu se k „sobě ku spojení nehodí“ část pátá o.s.ř. ve vztahu k jeho zbytku, či třeba hlava třetí části desáté zákoníku práce ve vztahu k jeho zbytku…


x x x

Pokud je mi známa praxe a judikatura obecných soudů, dojde-li před nimi k vyloučení věci k samostatnému projednání, nemění se ve vztahu k vyloučenému samosoudce či senát, vyloučená část toliko dostane novou spisovou značku. Obrat „vyloučení“ a „vyloučená část“ v předchozí větě užívám záměrně, neboť – jak jsem se ujistil – výrok rozhodnutí obecných soudů zní nezřídka i tak, že „řízení o…..se vylučuje k samostatnému projednání“. Otázka, která se naskýtá, spočívá v tom, zda „vyloučení“ je Ústavnímu soudu nově napadlou věcí či nikoliv. Nelze přitom přehlédnout, že citované usnesení z 8. ledna 2008 neřeší otázku soudce zpravodaje po „vyloučení“ přímo. Jen logicky lze domýšlet, že bez přibrání dalších soudců zpravodajů by se stěží dosáhlo kýženého „souběžného posouzení předložených návrhů“…


x x x

Jsem si vědom toho, že ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu předpokládá toliko „přiměřené“ použití ustanovení občanského soudního řádu. Komentářová literatura přitom dovozuje, že „subsidiární aplikace občanského soudního řádu nebo i jiných procesních předpisů či soudních řádů je možná v prvé řadě tehdy, pokud daná úprava neodporuje principům a smyslu jednotlivých druhů řízení vedených před Ústavním soudem, vyplývajícím především z Ústavy samotné a z pojetí ústavního soudnictví, která náš ústavní řád garantuje“ (srv. nejnověji E. Wagnerová, M. Dostál, T. Langášek, I. Pospíšil, Zákon o Ústavním soudu s komentářem, Praha, 2007, s. 232).

V naznačených souvislostech je třeba vzít v úvahu především ustanovení § 42 – § 43 zákona o Ústavním soudu.

Ustanovení § 42 zákona o Ústavním soudu ukládá zásadně soudci zpravodaji, nejsou-li důvody pro odmítnutí návrhu, připravit věc k projednání věci samé. Za projednání věci samé nepokládám procesní usnesení typu, který zákon o Ústavním soudu výslovně neupravuje.


x x x

Je i soudce zpravodaj zákonným soudcem?

Opět nelze přehlédnou ustanovení § 42 - § 43 zákona o Ústavním soudu. Jsem přesvědčen o tom, že i v plenární věci není postavení soudce zpravodaje bezvýznamné. Za určitých zákonem daných okolností i v plenární věci může rozhodovat senát, a nejde proto jen o to – laicky řečeno – kdo přinese zpravodajskou zprávu do pléna. Chce-li si laskavý čtenář pohrát s variantami rozhodování pléna, objeví možná i situace, při nichž hraje roli to, s jakým návrhem soudce zpravodaj přichází…


x x x

V diskusi nad návrhem citovaného usnesení jsem neúspěšně navrhoval zvolení jiného procesního postupu. Nabízí se především ustanovení § 152 odst. 2 o.s.ř., ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu. Zde by byla perpetuatio soudce zpravodaje jednoznačně dána.

Jsem přesvědčen o tom, že usnesení z 8. ledna 2008 je přinejmenším předčasné. Rozdělení věci nikdo z účastníků či vedlejších účastníků – ač si uvědomuji, že to není právně relevantní – nenavrhoval.

Domnívám se, že pokud by k tomuto postupu Ústavní soud přistoupil, bylo by ekonomičtější a efektivnější, učinil-li by tak až po ústním jednání, shledal-li by, že v některých částech věci je možné již rozhodnout, zatímco jinde ještě nejsou pro rozhodnutí dostatečné podklady.

Částečný nález by řešil rozhodnutí o dílčích částech podle mého lépe než rozdělení věci. Je zde jistota, že rozdělení věci před jejím projednáním není příliš „od stolu“?


x x x

Návrh přináší všem třem novým částem společnou argumentaci, týkající se nedodržení právních norem ovládajících legislativní proces. Zde se jako první krok v případě, že by návrhu nebylo vyhověno pro tento důvod, nabízelo mezitímní rozhodnutí ve formě akademického výroku o ústavní konformitě legislativního procesu…

Řečeno zkráceně, býval bych rád spěchal pomaleji….