Pl.ÚS 27/2000 ze dne 26. 10. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Paula a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Klokočky ve věci návrhu Městského soudu v Brně, za nějž jedná předsedkyně senátu 51 C Mgr. Kateřina Marvanová, na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, a to ve slovu "soudcům 2)", takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně se návrhem ze dne 14. 6. 2000 domáhá zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, a to ve slovu "soudcům 2)". Předsedkyně senátu 51 C, jednající za Městský soud v Brně, v návrhu uvedla, že dne 9. 3. 2000 byla Městskému soudu v Brně doručena žaloba, kterou se soudce Městského soudu v Brně domáhá vůči České republice - Městskému soudu v Brně - zaplacení dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 ve výši 46.900,- Kč s příslušenstvím. Svůj nárok žalobce opírá o ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, jehož předpoklady byly splněny. Ve výplatním termínu stanoveném na 15. 1. 2000 však tomuto soudci Městského soudu v Brně v důsledku zákona č. 308/1999 Sb. tento další plat za druhé pololetí roku 1999 v uvedené výši vyplacen nebyl.

Městský soud v Brně dle § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podal návrh na zrušení uvedené části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb. Městský soud v Brně v souvislosti se svojí rozhodovací činnosti podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR dospěl totiž k závěru, že ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., jehož má být při řešení věci sp. zn. 51 C 57/2000 použito, je v rozporu s čl. 1 Ústavy a s čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), neboť "představuje výrazný zásah do soudcovské nezávislosti, zakotvené v čl. 82 odst. 1 Ústavy ČR". Navrhovatel v uvedené souvislosti připomněl, že ke shodnému názoru dospěl také Ústavní soud ve svém nálezu z 15. 9. 1999, č. 233/1999 Sb., kterým zrušil část zákona č. 268/1998, dle něhož soudcům nenáležel další plat za druhé pololetí roku 1998.

Z obsahu spisu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 16/2000, bylo zjištěno, že ve věci návrhu Okresního soudu v Hradci Králové, za nějž jednal předseda senátu 7 C Mgr. Boris Nypl, na zrušení výše citované části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., bylo řízení skončeno vydáním nálezu ze dne 3. 7. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 16/2000, kterým byl návrh zamítnut. Tento nález byl doručen navrhovateli, účastníkům a vedlejšímu účastníkovi dne 4. 9. 2000. Vykonatelným se nález stal dnem 20. 9. 2000, kdy byl uveřejněn v částce 89 Sbírky zákonů ČR.

Je tedy zřejmé, že se předmětný návrh týká věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl (§ 35 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Proto Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl jako návrh nepřípustný [§ 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Brně dne 26. října 2000

JUDr. Vladimír Paul
předseda senátu Ústavního soudu