Pl.ÚS 30/2000 ze dne 19. 10. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Okresního soudu v Olomouci na zrušení ustanovení obsaženého v § 4a zákona č. 236/1995 Sb., ve znění zákona č. 138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, a vyjádřeného slovem "soudci", a ustanovení obsaženého v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, a vyjádřeného slovem "soudcům", takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

I.
Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 22. června 2000, se Okresní soud v Olomouci domáhá zrušení ustanovení obsaženého v § 4a zákona č. 236/1995 Sb., ve znění zákona č. 138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, a vyjádřeného slovem "soudci", a ustanovení obsaženého v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, a vyjádřeného slovem "soudcům". Návrh na zrušení uvedených zákonných ustanovení okresní soud podává dle § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, a to poté, co dle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. usnesením ze dne 19. května 2000, č. j. 14 C 17/2000-9, přerušil řízení v právní věci navrhovatelky JUDr. Aleny Ježíkové, soudkyně, bytem Přerov, Velká Dlážka 15, proti odpůrci Vrchnímu soudu v Olomouci, o zaplacení částky 117.500,-Kč s příslušenstvím. Soud tak učinil v souvislosti s poukazem žalobkyně na rozpor uvedených zákonných ustanovení s čl. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dle § 35 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je návrh na zahájení řízení nepřípustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl.

Ústavní soud nálezem ze dne 3. července 2000, sp. zn. Pl. ÚS 18/99, zamítl návrh Městského soudu v Brně na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb., nálezem z téhož dne sp. zn. Pl. ÚS 16/2000, zamítl rovněž návrh Okresního soudu v Hradci Králové na zrušení ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, vyjádřeného slovem "soudcům".

Jelikož uvedenými nálezy Ústavního soudu je pro předmětné řízení vytvořena procesní překážka rei iudicatae, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh Okresního soudu v Olomouci na zrušení ustanovení obsaženého v § 4a zákona č. 236/1995 Sb., ve znění zákona č. 138/1996 Sb. a zákona č. 287/1997 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, a vyjádřeného slovem "soudci", a ustanovení obsaženého v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, a vyjádřeného slovem "soudcům", dle § 43 odst. 2 písm. b) a § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřípustnosti odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 19. října 2000