Pl.ÚS 32/2000 ze dne 1. 9. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Okresního soudu v Ostravě na zrušení části zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě podáním doručeným dne 27. 6. 2000 předložil Ústavnímu soudu k posouzení právní věc, v níž se Mgr. Petr Hampel, soudce Krajského obchodního soudu v Ostravě, domáhal zaplacení částky odpovídající dalšímu platu za druhé pololetí roku 1999 s příslušenstvím. S odkazem na nález Ústavního soud ze dne 15. 9. 1999, publikovaný pod č. 233/1999 Sb. soud navrhl, aby v ust. § 1 v rozsahu poznámky č. 2 zákona č. 308/1999 Sb., bylo z textu "Představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry další plat za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 nenáleží" vypuštěno slovo "soudcům". Tímto podáním, i přes jeho některé obsahové a formální nedostatky (srov. § 34 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), bylo zahájeno řízení před Ústavním soudem o abstraktním přezkumu napadeného zákona, a to v souladu s čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR.

Podle § 35 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, je návrh na zahájení řízení nepřípustný, pokud se týká věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl, a podle odst. 2 téhož ustanovení je návrh nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná. V době podání návrhu však již před Ústavním soudem probíhalo řízení ve věci, sp. zn. Pl. ÚS 16/2000, o zrušení části zákona č. 308/1999 Sb., o kterém rozhodl Ústavní soud nálezem ze dne 3. 7. 2000. Je proto evidentní, že v době podání návrhu Okresním soudem v Ostravě bránila jeho projednání překážka litispendence a posléze překážka res iudicata.

Z uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zák.č. 182/1993 Sb., jako návrh nepřípustný.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. září 2000