Pl.ÚS 37/10 ze dne 18. 12. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Stanislava Balíka, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného a Michaely Židlické, ve věci návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení ustanovení § 3a písm. a) bodu 4. ve slovech "s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství" zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), takto:

Změna návrhu, aby namísto zrušení ustanovení § 3a písm. a) bodu 4. ve slovech "s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství" zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), byla v uvedeném rozsahu vyslovena protiústavnost napadeného ustanovení, se připouští.

Odůvodnění:

Návrhem podaným podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 3. 2010 se Krajský soud v Hradci Králové, jednající předsedou senátu JUDr. Janem Rutschem (dále též "navrhovatel") domáhal vydání nálezu, jímž by Ústavní soud zrušil ustanovení § 3a písm. a) bodu 4. ve slovech "s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství" zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), dále jen "napadené ustanovení".

Podáním ze dne 17. prosince 2012 navrhovatel Ústavnímu soudu sdělil, že je mu známo, že v době od podání návrhu došlo ke změně právní úpravy, kdy s účinností od 1. ledna 2011 bylo ustanovení § 3a písm. a) bodu 4. nahrazeno novým zněním, domnívá se však, že v daném případě jsou splněny podmínky pro přezkum ústavnosti napadeného zákonného ustanovení ve znění platném a účinném do 31. prosince 2010 (adresátem tvrzeného důvodu protiústavnosti je veřejná moc a napadené ustanovení zákona má být při řešení dosud neskončené věci použito obecným soudem), a proto žádá, aby byla v uvedeném rozsahu vyslovena protiústavnost napadeného ustanovení.

Ústavní soud požadovanou změnu návrhu s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení připustil, neboť výsledky dosavadního řízení mohly být podkladem i pro řízení o změněném návrhu (§ 63 zákona o Ústavním soudu a § 95 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2012


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu