Pl.ÚS 43/05 ze dne 2. 4. 2008
K ústavnosti registračního principu při vedení obchodního rejstříku – návrh na zrušení § 200da odst. 3 občanského soudního řádu
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Plénum Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková (soudkyně zpravodajka), Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická, rozhodlo ve věci návrhu Městského soudu v Praze, za který jedná JUDr. Zuzana Ciprýnová, na zrušení ustanovení § 183i až § 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 216/2005 Sb.") a na zrušení ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., takto:

V řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 43/05, které bylo přerušeno usnesením Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 43/05-242 ze dne 20. března 2007, se pokračuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud dne 20. března 2007 usnesením č. j. Pl. ÚS 43/05-242 řízení podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve spojení s analogickou aplikací občanského soudního řádu o přerušení řízení [§ 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu] přerušil. Důvodem bylo probíhající řízení vedené Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 56/05. Ústavní soud nálezem ve věci Pl. ÚS 56/05 dne 27. března 2008 rozhodl. Překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno tak odpadla a Ústavní soud proto rozhodl o pokračování v řízení.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 2. dubna 2008


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu