Pl.ÚS 47/10 ze dne 9. 2. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická mimo ústní jednání ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1/ MUDr. A. D. a 2/ J. D., obou zastoupených JUDr. Miroslavou Husákovou, advokátkou se sídlem v Bruntále, Nám. Míru 5, proti usnesením Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. 10. 2010, č. 570, č. 571, č. 573, č. 574, č. 578, č. 579, č. 580, č. 583, č. 584, a ze dne 3. 11. 2010, č. 587, č. 589, č. 598, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 47/10, a ve věci ústavní stížnosti týchž stěžovatelů proti usnesením Senátu Parlamentu České republiky ze dne 12. 11. 2010, č. 601, č. 602, č. 603, č. 604, spojené s "návrhem na předběžné opatření dle § 79 a § 80 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu", vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 48/10, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami Pl. ÚS 47/10 a Pl. ÚS 48/10 se spojují ke společnému řízení a budou dále vedeny pod spisovou značkou Pl. ÚS 47/10.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byly dne 11. 11. 2010 a dne 14. 11. 2010 ústavní stížnosti, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), kterými se stěžovatelé domáhají, aby Ústavní soud zrušil výše označená usnesení Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senátu"), neboť jimi podle jejich názoru mělo dojít k porušení čl. 15, čl. 16, čl. 19 a čl. 25 Ústavy České republiky a čl. 21 Listiny základních práv a svobod.

Obsahové těžiště obou ústavních stížností spočívá v námitce, že Senát napadená usnesení přijal v nesprávném složení, neboť o nich hlasovali též senátoři, kteří "byli zvoleni v předchozím volebním období", jejichž mandát však předtím, vznikem mandátu senátorů zvolených ve volbách do Senátu konaných ve dnech 15. - 16. a 22. - 23. 10. 2010, zanikl.

Ku podpoře tohoto úsudku stěžovatelé v ústavních stížnostech uplatnili shodnou, resp. obdobnou argumentaci.

Podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Jak se bezprostředně podává z řečeného, obě tyto podmínky pro spojení věcí jsou zde splněny.

Ku spojení dochází k věci, jež Ústavnímu soudu napadla dříve (sp. zn. Pl. ÚS 47/10).

Tím je výrok usnesení odůvodněn.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2011


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu