Pl.ÚS 48/03 ze dne 14. 9. 2004
Produkční kvóty cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Plénum Ústavního soudu rozhodlo dne 14. září 2004 ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická rozhodlo ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem v Praze 2, Botičská 4, na zrušení nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 499/2002 Sb., nařízení vlády č. 15/2003 Sb., nařízení vlády č. 97/2003 Sb. a nařízení vlády č. 319/2003 Sb., in eventum na zrušení části věty "a podmínky systému produkčních kvót cukru" v § 1, § 2 písm. i), § 2 písm. j), § 4 odst. 2 a 3, § 5 odst. 1 písm. d), e), § 5 odst. 3, § 7, § 8, § 9, § 11 odst. 1 písm. d), § 12 odst. 3 až 8 a § 13 odst. 4 nařízení vlády č. 114/2001, o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 499/2002 Sb., nařízení vlády č. 15/2003 Sb., nařízení vlády č. 97/2003 Sb. a nařízení vlády č. 319/2003 Sb., takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Dne 5. 11. 2003 obdržel Ústavní soud návrh skupiny poslanců na zrušení nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 499/2002 Sb., nařízení vlády č. 15/2003 Sb., nařízení vlády č. 97/2003 Sb. a nařízení vlády č. 319/2003 Sb., in eventum na zrušení v § 1 části věty "a podmínky systému produkčních kvót cukru", § 2 písm. i), § 2 písm. j), § 4 odst. 2 a 3, § 5 odst. 1 písm. d), e), § 5 odst. 3, § 7, § 8, § 9, § 11 odst. 1 písm. d), § 12 odst. 3 až 8 a § 13 odst. 4 nařízení vlády č. 114/2001, o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 499/2002 Sb., nařízení vlády č. 15/2003 Sb., nařízení vlády č. 97/2003 Sb. a nařízení vlády č. 319/2003 Sb. Svým dopisem ze dne 20. 2. 2004 sdělil Veřejný ochránce práv, že v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 18/2000 Sb. (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), do řízení vstupuje. Dne 19. 12. 2004 se na Ústavní soud obrátil Cukrovar Vrdy, s. r. o., s návrhem, aby se mohl tohoto řízení zúčastnit v postavení vedlejšího účastníka řízení.

Na základě usnesení čj. Pl. ÚS 48/03-57 ze dne 30. 3. 2004 bylo řízení přerušeno z důvodu nedostatečného počtu soudců Ústavního soudu. Po odpadnutí této překážky řízení mohlo být v řízení pokračováno. V době přerušení řízení přijala vláda ČR nařízení č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, které nabylo platnosti dnem 15. 6. 2004 a účinnosti dnem 1. 7. 2004. Podle § 18 písm. a) tohoto nařízení se zrušuje v celém rozsahu nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005. Podle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Protože tato situace nastala, nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat předepsaným způsobem a řízení v této věci zastavit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2004