Pl.ÚS 53/05 ze dne 8. 12. 2005
Squeeze-out - návrh na zrušení § 183i až 183n obchodního zákoníku
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 8. prosince 2005 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Pavla Holländera a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, za kterou jedná senátorka Soňa Paukrtová, zastoupených JUDr. Petrem Zimou, advokátem v Praze 2, Slezská 13, na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 16. 11. 2005, se skupina senátorů domáhá zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ustanovení o právu výkupu účastnických cenných papírů).

Ústavní soud přezkoumal podmínky projednání návrhu a zjistil, že v téže věci bylo před Ústavním soudem již zahájeno řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 43/05. Jedná se o návrh Městského soudu v Praze na zrušení § 183i až 183n obchodního zákoníku a § 200da občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu", je návrh nepřípustný v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť oba návrhy jsou obsahově shodné. Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že provedení řízení ve věci návrhu skupiny senátorů brání překážka věci zahájené.

Proto Ústavní soud mimo ústní jednání návrh skupiny senátorů odmítl ve smyslu § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Nepřípustný návrh byl podán oprávněným navrhovatelem ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu. Proto má oprávněný navrhovatel právo podle § 35 odst. 2 in fine zákona o Ústavním soudu účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník, tj. v řízení ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 43/05.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2005