Pl.ÚS 6/99 ze dne 15. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl o návrhu K.B., na zrušení § 44 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :


Navrhovatel podal návrh na zrušení § 44 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), který podle jeho názoru odporuje Ústavě České republiky.

Jde o návrh na zrušení zákonného ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, který však fyzická osoba podle § 64 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může podat jen za splnění podmínek § 74 zákona č. 182/1993 Sb., který stanoví, že spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis.
Navrhovatel jako fyzická osoba (občan) však navrhl přímo zrušení ustanovení zákona, aniž současně podal ústavní stížnost podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z toho vyplývá, že návrh byl podán někým zjevně neoprávněným, a proto jej Ústavní soud odmítl podle § 43 odst.1 písm. c) a odst. 2 písm.b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bez jednání v nepřítomnosti účastníků. Rozhodnutí přijal senát Ústavního soudu jednomyslně, tj. všemi třemi hlasy svých členů.
K důvodu odmítnutí návrhu pro nedostatek aktivní legitimace navrhovatele ohledně části návrhu, týkající se zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona o střelných zbraních přistoupil ještě důvod překážky věci rozsouzené (rei iudicatae), neboť o tomto návrhu rozhodlo již plénum Ústavního soudu nálezem ze dne 17. února 1999 sp. zn. Pl. ÚS 16/98. Tento nález, jímž byl návrh zamítnut bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Tato skutečnost odůvodňuje odmítnutí uvedené části návrhu podle § 35 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších přepisů.

Protože uvedené důvody k odmítnutí návrhu nemohou v tomto řízení pominout, jevilo se nadbytečným vyrozumívat navrhovatele o vadách jeho návrhu a určovat lhůtu k jejich odstranění.

Proti usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 15. března 1999


JUDr. Antonín Procházka předseda senátu