Pl.ÚS 67/04 ze dne 18. 1. 2005
K určení věku pro odchod do důchodu
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera o návrhu navrhovatele - Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 1. 12. 2004, se navrhovatel domáhá zrušení ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud přezkoumal podmínky projednání návrhu a zjistil, že ve stejné věci, tj. v otázce ústavnosti shora citovaného ustanovení, bylo před Ústavním soudem na základě návrhu Nejvyššího správního soudu České republiky doručeného dne 25. 10. 2004 zahájeno řízení, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 53/04.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť oba návrhy jsou obsahově shodné. Proto Ústavní soud návrh Krajského soudu v Hradci Králové jako nepřípustný odmítl [ust. § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Nepřípustný návrh však byl v dané věci podán oprávněným navrhovatelem v souladu s ust. § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. V takovém případě má oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst 2 in fine zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2005


JUDr. Ivana Janů v.r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu