Pl.ÚS 72/04 ze dne 27. 1. 2005
Ke zrušení § 32 o důchodovém pojištění - důchodový věk
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 27. ledna 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatele Nejvyššího správního soudu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 13. 12. 2004 pod č. j. 3 Ads 17/2004-31 návrh na zahájení řízení o zrušení ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ještě před podáním výše uvedeného návrhu (sp. zn. Pl. ÚS 72/04), byl jiným senátem Nejvyššího správního soudu podán, a to dne 25. 10. 2004 pod č. j. 2 Ads 2/2004- 36, rovněž návrh na zrušení ust. § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který je u Ústavního soudu veden pod sp. zn. Pl. ÚS 53/04.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li takový návrh oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Není pochybnosti o tom, že oba podané návrhy jsou obsahově shodné, přičemž řízení v meritu věci bylo zahájeno již podáním návrhu vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 53/04.

Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že řízení v této věci (vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 72/04) brání překážka věci zahájené ve smyslu ust. § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Jde tedy o návrh nepřípustný.


Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než tento návrh na zrušení ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2005JUDr. Jiří Mucha v. r.
předseda senátu Ústavního soudu