Pl.ÚS 21/11 ze dne 10. 5. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů (soudce zpravodaj), Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu stěžovatelů a) K Way s.r.o., se sídlem Dělnická 1222/53, Brno, b) ONE Develop s.r.o., se sídlem Dělnická 1222/53, Brno, c) AB-NET s.r.o., se sídlem Olomoucká 164a, Brno, d) REWIN BRNO, s.r.o., se sídlem Lazaretní 7, Brno, e) HYDROSPOL, spol. s r. o., se sídlem Sadová 483/11, Troubsko, f) Urbania, s.r.o., se sídlem Hlavní 21, Moravany, g) BMC BALTAS, s.r.o, se sídlem Hviezdoslavova 29b, Brno, h) M e d i m spol. s r.o., se sídlem Selská 80, Brno, i) A PORTAFER s.r.o., se sídlem Úvoz 129/88, Brno, j) Deltasys, s.r.o., se sídlem Loosova 12, Brno, k) ZZM, spol. s r.o., , se sídlem U Vlečky 1108, Modříce, 1) Ing. T. D., m) M. D., n) S. D., zastoupených Pavlem Uhlem, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha, na zrušení ustanovení § 101a až l01d (dílu 7. hlavy II. části III.) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění dalších předpisů, takto:

1. Návrh se odmítá.

2. Navrhovatelé mají právo účastnit se jednání ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 34/10 jako vedlejší účastníci řízení.


Odůvodnění:


Stěžovatelé uvedení v záhlaví tohoto rozhodnutí podali dne 21. 3. 2011 ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. ledna 2011, č. j. 1 Ao 2/2010-185. Stěžovatelé, zastoupení stejným advokátem, spojili svou ústavní stížnost s návrhem na zrušení dílu 7. hlavy II. části III. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění dalších předpisů (dále jen "zákon č. 150/2002 Sb.").

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná. Projednání tohoto návrhu v takovém případě brání procesní překážka litispendence; navrhovatel však má právo účastnit se řízení o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta druhá za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Ze spisu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/10 bylo zjištěno, že již dne 22. 6. 2010 podal Nejvyšší správní soud návrh na zrušení dílu 7. hlavy II. části III. zákona č. 150/2002 Sb., tedy totožných ustanovení, jejichž zrušení se domáhají navrhovatelé v nyní projednávané věci.

Z uvedeného je patrno, že Ústavní soud o návrhu identickém s návrhem stěžovatelů již jedná. Pro překážku litispendence je tedy později podaný návrh na zrušení uvedeného zákonného ustanovení nepřípustný (§ 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a je nutno ho odmítnout podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu z důvodu uvedeného v § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona.

Oprávnění v záhlaví uvedení navrhovatelé mají právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastníci (§ 35 odst. 2 věta za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2011


Pavel Rychetský, v.r.
předseda Ústavního soudu