Pl.ÚS 46/03 ze dne 25. 9. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Dagmar Lastovecké a JUDr. Františka Duchoně o návrhu Ing. I.Z., na zrušení § 142 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, takto:

Návrh se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 12. 9. 2003 podání označené jako návrh na zrušení shora uvedených ustanovení občanského zákoníku upravujících zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem pro navrhovatelem tvrzený rozpor s čl. 3 Ústavy a čl. 17 Listiny základních práv a svobod.

Oprávnění podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy přísluší ve smyslu § 64 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, prezidentu republiky, skupině nejméně 41 poslanců nebo skupině nejméně 17 senátorů, senátu Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti a dále tomu, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 citovaného zákona.

Jednotlivci, na rozdíl od ostatních subjektů vyjmenovaných v § 64 odst. 1 citovaného zákona, přiznává zákon oprávnění podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení jen výjimečně, a to za současného splnění všech podmínek uvedených v § 74, tedy i za splnění podmínky, že zásahem veřejné moci bylo podle názoru dotčené osoby porušeno její ústavně zaručené právo nebo svoboda a proti takovému zásahu byla včas podána ústavní stížnost.

Navrhovatele je za situace, kdy nepodal zároveň ve smyslu § 72 a násl. citovaného zákona ústavní stížnost, nutno považovat za osobu zjevně neoprávněnou k podání návrhu na zrušení zákona, proto byl jeho návrh podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Jiří Malenovský
předseda senátu