Pl.ÚS 64/04 ze dne 20. 1. 2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické a soudkyně JUDr. Elišky Wagnerové a soudce JUDr. Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele zastupitelstva obce Hladké Životice, zastoupené JUDr. Z. K., o návrhu na zrušení § 9, § 23 odst. 3, § 160 písm. c), § 160 odst. 3 a odst. 4, § 161 odst. 1, § 178 odst. 6 a § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, t a k t o :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel v podání doručeném Ústavnímu soudu dne 23. listopadu 2004, které označil jako komunální ústavní stížnost podle § 72 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhl zrušení výše uvedených ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.

Podle § 72 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu je oprávněno podat ústavní stížnost zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu. Z uvedeného ustanovení tak vyplývá, že návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení může zastupitelstvo podat jen společně s ústavní stížností, pokud jeho či jejich uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že samotnou normotvornou činnost parlamentu za "zásah státu" považovat nelze. V daném případě k uplatnění předpisu zjevně nedošlo, neboť navrhovatel pouze napadá ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o kterých se domnívá, že by mohly v budoucnu poškodit jeho základní práva. Nebyla tak splněna základní podmínka podání komunální ústavní stížnosti. Ústavní soud se jí proto nemůže zabývat. V daném případě nelze aplikovat ani § 64 odst. 2 písm. i) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel chce zrušit části zákona, nikoliv právního předpisu kraje, do jehož územního obvodu obec patří.

Jelikož navrhovatelovo podání nesplňuje podmínky výše uvedených ustanovení zákona o Ústavním soudu, je nutné konstatovat, že navrhovatel není k návrhu na zrušení citovaných
částí zákona č. 561/2004 Sb. osobou oprávněnou. Ústavnímu soudu tak nezbylo než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve vazbě na ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 20. 1. 2005


JUDr. Michaela Židlická
předsedkyně senátu