I.ÚS 104/2000 ze dne 11. 4. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele V. S.,


takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 16. 2. 2000.

Přípisem Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2000 byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 31. 3. 2000, zejména aby byl podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatel již při podání návrhu zastoupen, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona.

Stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2000 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu