I.ÚS 1227/09 ze dne 7. 10. 2009
Posouzení nákladů řízení z ústavněprávního hlediska
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera ve věci stěžovatele Ing. M. B., zastoupeného Mgr. Veronikou Bočanovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Lazarská 11/6, o výši náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 62 zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vzniklých stěžovateli v řízení o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2009, č. j. 11 Co 2/2009-34, a proti výroku III usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. 44 C 2647/2007, takto:

Městskému soudu v Praze se ukládá, aby nahradil stěžovateli náklady řízení před Ústavním soudem, a to ve výši 12.060,40 Kč do 30 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nálezem ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. I. ÚS 1227/09, rozhodl I. senát Ústavního soudu o ústavní stížnosti Ing. M. B. tak, že jeho ústavní stížnost shledal důvodnou. Proto ústavní stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2009, č.j. 11 Co 2/2009-34, jakož i výrok III. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. 44 C 2647/2007, zrušil (výrok I). Výrokem II citovaného nálezu pak vyhověl návrhu stěžovatele podle § 62 zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a Městskému soudu v Praze uložil, aby stěžovateli nahradil zcela náklady řízení před Ústavním soudem ve výši, kterou Ústavní soud určí samostatným usnesením.

Ústavní soud vyšel z podkladů zaslaných stěžovatelem. Při stanovování výše náhrady nákladů řízení u odměny za zastoupení se opřel o ustanovení § 9 odst. 3 písm. g) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátu za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "advokátní tarif"), a to v rozsahu 3 úkonů právní služby (tj. převzetí a příprava zastoupení, sepsání ústavní stížnosti a účast při jednaní konaném dne 8. 9. 2009) po 2.100,- Kč bez DPH, tedy celkem 7.497,- Kč včetně DPH; dále o ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu pro stanovení paušální částky náhrady hotových výdajů po 300,- Kč bez DPH, tedy v celkové výši 1.071,- Kč včetně DPH; dále o § 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu při stanovování náhrady ve výši 952,- Kč včetně DPH za promeškaný čas (4 hodiny) strávený cestou na jednání konané před Ústavním soudem dne 8. 9. 2009 a cestou zpět. Ústavní soud konečně stěžovateli přiznal náhradu cestovních výdajů za cestu na jednání konané před Ústavním soudem dne 8. 9. 2009 a zpět - tedy za trasu v délce dvakrát 208 km, osobním automobilem právního zástupce stěžovatele, v celkové výši 2.540,40 Kč včetně DPH (průměrná spotřeba 6,76 1 na 100 km, cena nafty dle vyhlášky č. 451/2008 Sb. v platném znění ve výši 28,50 Kč na litr, náhrada za používání vozidla dle této vyhlášky ve výši 3,90 Kč za 1 km jízdy).

Náhradu nákladů řízení v podobě ušlého výdělku stěžovatel neuplatnil, neboť stěžovatel v době konání ústního jednání před Ústavním soudem čerpal dovolenou na zotavenou.

Celková částka náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem tedy činí 12.060,40 Kč. K jejímu zaplacení určil Ústavní soud přiměřenou lhůtu 30 dnů od doručení tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2009

František Duchoň v.r.
předseda senátu