I.ÚS 1310/09 ze dne 6. 10. 2009
K rozhodování o nákladech řízení
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. H., zastoupeného JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem, Symfonická 1496/9, Praha 5, proti výroku III rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. 5. 2008, č. j. 26 C 401/2007-28, a proti usnesení Městského soudu Praha ze dne 16. 3. 2009, č. j. 64 Co 2/2009-45, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 5 a Městského soudu v Praze jako účastníků řízení a České republiky - Ministerstva práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, zastoupené Mgr. Jaroslavem Fialou, advokátem se sídlem Jakubská 2, Praha 1, jako vedlejšího účastníka, k návrhu stěžovatele na opravu odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2009, sp. zn. I. ÚS 1310/09, takto:

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2009, sp. zn. I. ÚS 1310/09, se opravuje tak, že na straně šesté v odstavci předposledním ve větě poslední se vypouští slovo "ve"; správný text celou větou tedy zní: "Výklad opačný, jenž byl zvolen v právě posuzované věci obecnými soudy, je příliš formální a vede ke zhoršení postavení toho účastníka řízení, jenž byl v meritu sporu (tedy při řešení základní otázky, zda byla způsobena majetková újma či nikoli) úspěšný."

Odůvodnění:

Ústavní soud v části odůvodnění na straně šesté v odstavci předposledním ve větě poslední nálezu sp. zn. I. ÚS 1310/09 chybně uvedl slovo "ve". Správný text celou větou, odpovídající předchozímu odůvodnění citovaného nálezu Ústavního soudu, tedy měl znít: "Výklad opačný, jenž byl zvolen v právě posuzované věci obecnými soudy, je příliš formální a vede ke zhoršení postavení toho účastníka řízení, jenž byl v meritu sporu (tedy při řešení základní otázky, zda byla způsobena majetková újma či nikoli) úspěšný."

Protože se jedná o zjevnou nesprávnost, předseda senátu Ústavního soudu vydává ve smyslu ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 164 a § 167 odst. 2 o. s. ř. toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2009

František Duchoň
předseda senátu