I.ÚS 15/15 ze dne 17. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti JUDr. Josefa Biňovce, zastoupeného Mgr. Jitkou Nedvídkovou, advokátkou se sídlem v Holešově, Palackého 518/14, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 220/2014-86 ze dne 9. října 2014 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 27 C 142/2012-58 ze dne 19. února 2014, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2 jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se žalobou v řízení před Obvodním soudem pro Prahu 2 domáhal na společnosti MARINE TOUR s. r. o. zaplacení částky 26 788 Kč a blíže určeného úroku z prodlení jako slevy z ceny zájezdu, který nebyl zajištěn v požadované kvalitě. Obvodní soud žalobu zamítl, jeho rozhodnutí následně k odvolání stěžovatele potvrdil Městský soud v Praze.

2. Proti rozhodnutí obvodního a městského soudu stěžovatel brojil ústavní stížností, neboť se domníval, že jimi došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Porušení těchto práv stěžovatel spatřoval v nedostatečném dokazování a nesprávném hodnocení důkazů. K procesním otázkám řízení před Ústavním soudem stěžovatel uvedl, že podle jeho mínění je ve věci přípustné dovolání, které také podal. Ústavní stížnost tudíž podává z procesní opatrnosti.

3. Ústavní soud se seznámil s ústavní stížností a napadenými rozhodnutími; dospěl k závěru, že se jedná o návrh nepřípustný.

4. Stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, o němž se domníval, že by mělo být přípustné. Ústavní soud proto vyčkal na posouzení přípustnosti dovolání ze strany Nejvyššího soudu.

5. Dne 11. 5. 2016 obvodní soud informoval Ústavní soud o tom, že Nejvyšší soud o dovolání stěžovatele rozhodl věcně, a to rozsudkem č. j. 33 Cdo 747/2015-111 ze dne 28. 4. 2016. Obvodní soud dosud nepřistoupil k doručení tohoto rozsudku, neboť na společnost MARINE TOUR s. r. o. byl prohlášen konkurs (usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 93 INS 26444/2015-A-12 ze dne 2. 2. 2016). Podle § 263 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tak došlo k přerušení řízení před obvodním soudem, který přistoupí k doručení rozsudku Nejvyššího soudu až v případě pokračování řízení před obvodním soudem.

6. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 téhož zákona); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 téhož zákona).

7. Byť v projednávané věci nebyl rozsudek Nejvyššího soudu dosud doručen, je zřejmé, že dovolání stěžovatele bylo přípustné. Nejde tedy o případ, kdy je ústavní stížnost možné podat přímo proti rozhodnutí městského soudu [o ten by šlo, pokud by stěžovatel ze zákona neměl proti rozhodnutí městského soudu dovolání k dispozici; srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 40/93 ze dne 3. 2. 1994 (N 6/1 SbNU 47) či usnesení sp. zn. I. ÚS 129/97 ze dne 17. 6. 1997 (U 14/8 SbNU 431)].

8. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud návrh stěžovatele odmítl soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spoj. s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj