I.ÚS 1773/16 ze dne 20. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti R. S., Věznice Jiřice, P. O. BOX 8, Lysá nad Labem, proti blíže neurčeným rozhodnutím Okresního soudu v Nymburku a Krajského soudu v Praze, jimiž bylo rozhodnuto o žádosti stěžovatele o podmínečné propuštění z výkonu trestu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 1. 6. 2016 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti (stěžovatel nebyl zastoupen advokátem) požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2016, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Výzvu k odstranění vad stěžovatel, jak patrno z poštovní doručenky, převzal dne 14. 6. 2016 a den následující, tedy 15. 6. 2016, počala běžet soudcovská lhůta 30 dnů, jejíž konec připadl na čtvrtek 14. 7. 2016.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o předmětném návrhu nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. července 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj