I.ÚS 1949/17 ze dne 19. 9. 2017
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele J. S., správce konkurzní podstaty úpadce - XXX, zastoupeného JUDr. Jiřím Terynglem, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, Praha 5, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 sp. zn. 4 To 51/2016 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 1. 2016 sp. zn. 2 T 13/2006 v části, kde zůstalo rozhodnutím Vrchního soudu v Praze nedotčeno, vedené pod sp. zn. I. ÚS 1949/17, a o ústavní stížnosti téhož stěžovatele, jíž se domáhá vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v Praze, vydání zákazu prodeje 53 kusů akcií společnosti Soliter, a. s. IČ 004 80 835, série 01/000028 - 01/000037, 01/000046 - 01/000071, 01/000076 - 01/00092 a jejich vrácení zpět stěžovateli jako správci konkurzní podstaty XXX, vedené pod sp. zn. I. ÚS 2705/17, o spojení věci, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 1949/17 a I. ÚS 2705/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 1949/17.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky naplňují, neboť se týkají téhož účastníka a souvisejí spolu i skutkově. Ústavní stížností napadenými usneseními obecných soudů bylo rozhodnuto o zajištění tam určených cenných papírů a finančních prostředků, zapsaných do konkurzní podstaty úpadce XXX (ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 1949/17). Na některé z takto zajištěných akcií (53 kusů akcií společnosti Soliter, a. s. IČ 004 80 835, série 01/000028 - 01/000037, 01/000046 - 01/000071, 01/000076 - 01/00092) vypsal dne 28. 7. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v hl. m. Praze, výběrové řízení s aukcí (ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 2705/17).

Z uvedeného vyplývá, že obě shora uvedené věci spolu věcně souvisí, týkají se téhož stěžovatele a jejich společné projednání je tedy vhodné.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017


Kateřina Šimáčková v. r.
předsedkyně senátu