I.ÚS 2065/16 ze dne 1. 8. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Bohuslava Veselého, proti usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 48 A 44/2015 ze dne 2. 2. 2016 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 36/2016 ze dne 31. 5. 2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. 6. 2016 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti v záhlaví označeným rozhodnutím.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 4. 7. 2016, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Ve stanovené lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil. Stěžovatel je ostatně osobou dostatečně informovanou o formálních i obsahových požadavcích na podání ústavní stížnosti, neboť v jiných řízeních, jichž byl účastníkem, již byl Ústavním soudem o těchto náležitostech opakovaně poučován.

Ústavní soud proto postupoval podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2016


Kateřina Šimáčková, v. r.
soudkyně zpravodajka