I.ÚS 280/16 ze dne 1. 4. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Moravská energetika, s. r. o., se sídlem Záhumení 307/2, 664 31 Lelekovice, bez právního zastoupení, proti "rozsudkům č. j. 24 C 87/2011 a č. j. 1 Co 270/2014", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 25. 1. 2016. Po zjištění, že návrh stěžovatelky trpí formálními vadami, spočívajícími v tom, že stěžovatelka není zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a k jejímu návrhu nejsou připojeny kopie napadených rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), poučil Ústavní soud stěžovatelku o nutných náležitostech podání a možnosti určení advokáta Českou advokátní komorou v Brně a vyzval ji k odstranění vad jejího podání. K tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ji Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Stěžovatelka výzvu k odstranění vad obdržela dne 22. 2. 2016. Ústavní soud konstatuje, že k dnešnímu dni k odstranění vytýkaných vad nedošlo, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 23. 3. 2016.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2016


Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu