I.ÚS 313/98 ze dne 16. 2. 2000
N 26/17 SbNU 193
Odmítnutí dědictví v tísni
 
Česká republika
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky
 
Ústavní soud

rozhodl dnešního dne v senátěa ve věci
stěžovatelek Ing. O. N., a D. V., zastoupených JUDr. J. T.,
advokátkou, účastníka řízení - Krajského soudu v Českých
Budějovicích, a vedlejšího účastníka - Okresního úřadu Strakonice,
pozemkového úřadu Strakonice, o ústavní stížnosti proti rozsudku
Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1998, č.j.10
Ca 4/98-41, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29.
4. 1998, sp. zn. 10 Ca 4/98, se zrušuje.


Odůvodnění
Stěžovatelka podala ústavní stížnost proti v záhlaví
uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým
bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu ve
Strakonicích ze dne 28.3.1996, č.j. PÚ/6573/92/K/2.

Tímto rozhodnutím Okresní úřad - pozemkový úřad ve
Strakonicích rozhodl, že oprávněná osoba J. H. nabývá vlastnictví
k pozemkům v k.ú. M. dle Srovnávacího sestavení parcel
Katastrálního úřadu ve Strakonicích ze dne 15.2.1995 č. zakázky
950 - 601 - 93, opraveného dne 15.11.1995, a dále vyslovil, že F.
H., Ing. O. N. a D. V. nenabývají vlastnictví k požadovaným
specifikovaným nemovitostem.

V odůvodnění svého rozsudku Krajský soud v Českých
Budějovicích v prvé řadě uvedl, že citované rozhodnutí Okresního
úřadu - pozemkového úřadu ve Strakonicích bylo původně rozsudkem
Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. května 1996, sp.
zn.10 Ca 219/96, potvrzeno. Tento rozsudek byl však k ústavní
stížnosti Ing. O. N. a D. V. nálezem Ústavního soudu ČR ze dne
26. 11. 1997, sp. zn. I. ÚS 200/96, zrušen, neboť došlo k porušení
ústavně zaručených práv stěžovatelek tím, že nebyly dány podmínky
použití ustanovení § 250 f) o.s.ř., podle něhož Krajský soud
v Českých Budějovicích postupoval.

Proto krajský soud nařídil ve věci jednání a důkazní řízení
doplnil o spis státního notářství ve Strakonicích, sp. zn.
D 271/70, o projednání dědictví po zemřelém J. V. Z tohoto spisu
bylo zjištěno, že sestra J. V. - M. H., rozená V., dne 1.4.1970
odmítla dědictví po zemřelém bratru. Sestra J. V.- A. V. nejdříve
(dne 11.5.1970) před státním notářem prohlásila, že dědictví po J.
V. neodmítá, leč věc si rozmyslela a dne 5. 11. 1970 (jak je
uvedeno v protokolu z téhož data) dědictví odmítla. V důsledku
postupného odmítání dědictví oběma dědičkami nabyl dědictví dne
5.11.1970 podle § 462 občanského zákona čs. stát.

Krajský soud se ztotožnil se závěrem Okresního úřadu
- pozemkového úřadu, neboť v projednávané věci bylo nutno zabývat
se tím, zda byl naplněn restituční titul uvedený v § 6 odst.1
písm. l) zákona o půdě a v té souvislosti zvažovat i další
předpoklady, při jejichž splnění je možno vlastnictví žadateli
obnovit. Ustanovení § 6 odst.1 písm. l) zákona o půdě říká, že
oprávněným osobám budou vydány nemovitosti, které přešly na stát
nebo jinou právnickou osobu v důsledku odmítnutí dědictví
učiněného v tísni. Proto jsou základními předpoklady k naplnění
tohoto restitučního titulu odmítnutí dědictví v dědickém řízení
učiněné v tísni a v této souvislosti přechod majetku do
vlastnictví státu. Oprávněnou osobou jsou ve smyslu § 4 odst.2
písm. e) zákona o půdě sourozenci původního vlastníka a pokud
zemřel některý z nich, jsou na jeho místě jeho děti a manžel, tj.
v daném případě sestry původního vlastníka M. H. a A. V.
K odmítnutí dědictví nedošlo současně, nýbrž postupně, což má
rozhodující význam pro posouzení, kdo je oprávněnou osobou ve
vztahu k naplnění restitučního titulu dle § 6 odst. 1 písm. l)
zákona o půdě, neboť je nutné vycházet z předpokladu, že stát
získal vlastnictví k předmětnému majetku výhradně v souvislosti
s odmítnutím celého rozsahu dědictví A. V., která tak učinila dne
5. 11. 1970 zatímco sestra M. H. dědictví odmítla již dne 1. 4.
1970. Podmínka přechodu dědictví do vlastnictví státu
v souvislosti s odmítnutím dědictví tak byla splněna pouze
u dědičky A. V., která v důsledku neodvolatelného odmítnutí
dědictví M. H. rozhodovala o celém rozsahu majetku, zda jej přijme
nebo odmítne. V případě, že by A. V. dědictví dne 5.11.1970
neodmítla, stala by se bezpochyby vlastníkem veškerého majetku
a v současné době by nevznikly žádné pochybnosti o tom, zda právní
nástupci dědičky, která dědictví odmítla jako první, mají nárok na
vydání poloviny majetku. V tomto případě by bylo zcela bez
pochyby, že není splněna právě okolnost přechodu majetku do
vlastnictví státu v souvislosti s odmítnutím dědictví, kdyby je
přijala druhá dědička a ponechala si je ve svém vlastnictví. Lze
tedy uzavřít, že v důsledku odmítnutí dědictví M. H. nepřešel její
podíl přímo do vlastnictví státu, ale přirostl k podílu A. V.,
která posléze celé dědictví odmítla a teprve v důsledku jejího
úkonu odmítnutí dědictví připadl její majetek státu. Pokud jde
o existenci restitučního titulu, tu navrhovatelky (N., V.)
nezpochybňovaly, a proto tato otázka nebyla ani předmětem přezkumu
krajského soudu podle § 244 a násl. o.s.ř. Z těchto důvodů se soud
nezabýval zkoumáním otázky tísně při odmítnutí dědictví ani
u jedné z dědiček.

Stěžovatelky napadly citovaný rozsudek Krajského soudu
v Českých Budějovicích ústavní stížností, neboť řízení, které
vydání rozsudku předcházelo, nebylo vůči nim jako celek
spravedlivé, protože jim bylo odepřeno jejich právo podle čl. 1
Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") (rovnost
v právech) na rozdíl od další oprávněné osoby J. H. Proto je prý
napadený rozsudek v rozporu s ustanovením čl.1 Listiny a čl.90
Ústavy České republiky.

Stěžovatelky uvedly, že podle ustanovení § 6 odst. 1 písm.
l zákona č.229/1991 Sb. jsou oprávněným osobám vydávány
nemovitosti, které přešly na stát v důsledku odmítnutí dědictví
v dědickém řízení učiněného v tísni. V daném případě přicházely
v úvahu dvě dědičky, a to M. H. a A. V., které činily v rámci
projednání dědictví úkony v různé časové posloupnosti. Časové
posloupnosti, v jaké dědičky dědictví odmítaly, přikládá krajský
soud zásadní význam, přestože část sedmá občanského zákoníku
platného pro dědické řízení po zůstaviteli (upravující dědění
majetku v osobním vlastnictví), s časovou posloupností, ve které
dědicové dědictví odmítají, vůbec nepočítá a pořadí nepřikládá
žádný význam. Podle § 460 o.z. se dědictví nabývá smrtí
zůstavitele. Smrtí zůstavitel svého vlastnictví pozbývá a v týž
moment nabývají dědicové tzv. subjektivního dědického práva. Smrt
zůstavitele je tak zásadním časovým mezníkem. Princip úřední
ingerence při nabývání dědictví - svěřený státnímu notářství
- spočíval ve vypořádání dědictví mezi více dědici, v potvrzení
nabytí dědictví jednomu dědici, případně v potvrzení, že dědictví,
které nenabyl žádný dědic, připadlo státu. Taková rozhodnutí
státního notářství byla vždy aktem deklaratorním a potvrzovala
zákonný přechod vlastnického práva ze zůstavitele na jeho právní
nástupce. Možnost odmítnout dědictví je výrazem dědicovy volnosti
při nabytí dědictví. Zákon v ustanovení § 464 stanoví pouze lhůtu,
do jaké může učinit dědic prohlášení o odmítnutí dědictví, aniž
spojuje právní důsledky s časovým pořadím projevu vůle dědice,
kterým dědictví odmítá v případě, že dědiců je více. Časová
posloupnost je proto bez právního významu. Jestliže tedy obě
dědičky odmítly dědictví, pak se účinky odmítnutí dědictví
vztahují k okamžiku zůstavitelovy smrti. Právě v důsledku
odmítnutí dědictví ze strany obou dědiček se naplnilo ustanovení
§ 462 o.z. a dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu.
V obou případech, jak u M. H., tak u A. V., došlo k odmítnutí
dědictví v tísni a je proto dán restituční důvod podle § 6 odst.1
písm. l zákona o půdě. Obě dědičky jsou oprávněnými osobami podle
§ 4 odst.1 cit. zákona a s ohledem na úmrtí M. H. jsou pak podle
§ 4 odst.2 písm. c) tohoto zákona oprávněnými osobami též
stěžovatelky. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se stěžovatelky
neztotožňují s názorem Krajského soudu v Českých Budějovicích
a závěrem opakují, že (ve světle úmyslu zákonodárce při přijetí
zákona č. 229/1991 Sb.) nemá časová posloupnost, ve které se
dědicové vyjadřují ve vztahu k dědictví a dědictví v tísni
odmítají, žádného právního významu, a že význam má jen obsah
takového projevu, jehož důsledkem je připadnutí dědictví státu.

Stěžovatelky na ústním jednání netrvají.

K ústavní stížnosti se vyjádřili účastník řízení a vedlejší
účastníci uvedení v záhlaví tohoto nálezu.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako účastník řízení
uvedl, že věc projednal předepsaným procesním způsobem a při
rozhodování o opravném prostředku uplatnil státní moc v mezích
daných zákonem. Při posuzování zákonnosti rozhodnutí pozemkového
úřadu neshledal její porušení, když skutková zjištění provedená
pozemkovým úřadem pro posouzení dané věci považoval za úplná
a hodnocení důkazů za správné a odpovídající § 34 odst.5 správního
řádu. Při projednání věci byly stěžovatelky vyslechnuty, mohly se
k věci vyjádřit a doplnit důkazní řízení. Proto nebyla porušena
jejich rovnost v právech ani právo na soudní ochranu. Pokud
stěžovatelky spatřují porušení svých rovných práv ve výsledku
řízení, který vycházel z posouzení právní otázky a z toho dovozují
porušení čl.1 Listiny základních lidských práv a svobod, tedy
porušení jejich svobody, rovnosti a důstojnosti v právech, pak
soud tento názor nesdílí.

K námitkám stěžovatelek dále krajský soud dodal, že dědictví
sice odmítly obě dědičky po zemřelém původním vlastníku, a to jak
A. V., tak M. H., avšak s tím rozdílem, že M. H. je neodvolatelně
odmítla jako první a poněvadž další dědička A. V., která dědictví
původně neodmítla, tak učinila s určitým časovým odstupem,
přirostl podíl M. H. k podílu A. V. a nepřešel tedy v důsledku
odmítnutí M. H. do vlastnictví státu. Pro naplnění restitučního
titulu uvedeného v ust. § 6 odst. 1 písm. l) zákona o půděmá
právní význam skutečnost, že v důsledku odmítnutí dědictví přešel
majetek do vlastnictví státu. To bylo zjištěno pouze v souvislosti
s odmítnutím dědictví A. V. Pro tento výklad svědčí i alternativa,
"při které" by A. V. svůj dědický podíl a dědický podíl M. H.
odmítnutý neodmítla a naopak by je přijala. V takovém případě by
celé dědictví připadlo A. V. a M. H. by se pak nemohla v rámci
restitučního řízení domáhat vydání svého původního podílu na
majetku, neboť by byla zcela evidentně splněna pouze ta podmínka,
že sice dědictví odmítla, avšak v důsledku jejího odmítnutí
dědictví by majetek nepřipadl do vlastnictví státu či jiné
právnické osoby, ale i její podíl by v takovém případě získala A.
V.
K dotazu Ústavního soudu Krajský soud sdělil, že na ústním
jednání netrvá.

J. H. jako vedlejší účastník k ústavní stížnosti nejdříve
uvedla, že předpokládala, že se po prodeji restituovaných
nemovitostí se všemi příbuznými vyrovná. Dále sdělila, že se
vzdává účasti na řízení, a že na ústním jednání netrvá.

Vedlejší účastník F. H. se své účasti na řízení před Ústavním
soudem vzdal.

Zemědělské družstvo "M." M., v likvidaci, jako vedlejší
účastník sdělilo, že netrvá na ústním jednání před Ústavním
soudem, a že se svého postavení vedlejšího účastníka řízení
vzdává.
Lesy České republiky jako vedlejší účastník uvedly, že se
tohoto postavení v řízení před Ústavním soudem vzdávají.

Pozemkový fond, územní pracoviště Strakonice, jako vedlejší
účastník uvedl, že se tohoto postavení vzdává. Zároveň sdělil, že
netrvá na ústním jednání před Ústavním soudem.Okresní úřad - pozemkový úřad ve Strakonicích zejména uvedl,
že při rozhodování ve smyslu § 4 zákona o půdě, vycházel z faktu,
že předmětné nemovitosti přešly do vlastnictví státu poté, co paní
A. V. v tísni odmítla dědictví po panu J. V. Paní M. H., právní
předchůdce stěžovatelek, v dědickém řízení odmítla dědictví jako
prvá. Její podíl tím nepřešel na stát, ale přirostl další dědičce
A. V., a proto paní M. H. (ani její právní nástupce) nelze jako
oprávněné osoby ve smyslu § 4 zákona o půdě, chápat. Současně
sdělil, že na ústním jednání před Ústavním soudem netrvá.

Ústavní stížnost je důvodná.

Z obsahu soudního spisu Krajského soudu v Českých
Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 4/98, vyplývá, že se napadený rozsudek
soustředil na argument, že oprávněnými osobami nejsou stěžovatelky
(právní nástupkyně M. H. - dědičky zemřelého původního vlastníka),
nýbrž toliko J. H. (právní nástupkyně A. V., rovněž dědičky
zemřelého J. V.), byť dědictví odmítly jak M. H., tak i A. V.
Krajský soud dospěl (právě tak jako předtím Pozemkový úřad ve
Strakonicích) k názoru, že nárokované nemovitosti přešly do
vlastnictví státu teprve po té, co v dědickém řízení odmítla
dědictví A. V., jíž přirostl dědický podíl M. H., která před tím
dědictví odmítla. V důsledku odmítnutí dědictví M. H. tak nepřešlo
vlastnictví k jejímu dědickému podílu na stát, a proto
stěžovatelkám nemohou být jako oprávněným osobám předmětné
nemovitosti ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 písm. e) a § 6 odst.1
písm. l) zákona o půdě vydány. Dalšími předpoklady, jejich
naplněním, jakož i zjištěním toho, zda byl naplněn restituční
titul uvedený v § 6 odst.1 písm. l) zákona o půdě, se již krajský
soud, jak sám uvádí v odůvodnění napadeného rozsudku, nezabýval
a v tomto směru také žádné důkazní řízení neprováděl. Stejně tak
v rozsudku neuvedl, zda a jak hodnotil jiné skutečnosti zjištěné
po zrušení předchozího rozsudku ze dne 22. 5. 1996 nálezem
Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. I. ÚS 200/96, než ty,
které souvisí ze shora uvedenou základní otázkou, tedy s tím, kdo
je v souzené věci oprávněnou osobou.

Názoru krajského soudu (obsaženému v jeho vyjádření) lze
přisvědčit potud, že věc byla projednána předepsaným procesním
způsobem a rozhodnuta na základě opravného prostředku
stěžovatelek, které byly při ústním jednání vyslechnuty. V tomto
smyslu tedy soud poskytl zákonem stanoveným způsobem ochranu
jejich právům a uplatnil státní moc v mezích daných zákonem.
V této souvislosti lze dodat, že k provádění skutkových zjištění
pozemkovým úřadem, jakož i k hodnocení důkazů, které krajský soud
aproboval, se Ústavní soud nevyjadřuje, neboť jak již několikrát
publikoval, není vrcholem soustavy obecným soudů a činit vlastní
hodnocení skutkových zjištění mu zpravidla ani nepřísluší.

Vzdor tomu však Ústavní soud dospěl k závěru, že v souzené
věci je nutno poskytnout stěžovatelkám ústavní ochranu, neboť
rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích došlo
k porušení jejich ústavních práv vyplývajících z čl. 1, čl. 36
odst. 1 Listiny a z čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod.

Ústavní soud totiž považuje za důvodnou námitku stěžovatelek,
že časová posloupnost odmítnutí dědictví jednotlivými dědici
(v daném případě postupné odmítnutí dědictví) M. H. a A. V., byla
v daném případě bez právního významu, protože účinky odmítnutí se
vztahují k okamžiku zůstavitelovy smrti, takže význam má toliko
obsah takového projevu, což se v konečném důsledku projevilo
v připadnutí dědictví státu. Podle právní úpravy dědění
v občanském zákoníku existující již od jeho vydání pod č. 40/1964
Sb., nabývá dědic dědictví smrtí zůstavitele. Určení, kdo je
dědicem, který nabude smrtí zůstavitele dědictví, tj.
i vlastnictví k věcem, jež jsou součástí dědictví, je vázáno na
splnění podmínek stanovených v jednotlivých ustanovení zákona,
které mají účinky ke dni úmrtí zůstavitele. Mezi ně patří
i možnost dědice dědictví odmítnout, což má za následek ve smyslu
ustanovení § 460 až § 463 občanského zákoníku, že takový dědic
dědictví po zůstaviteli nenabývá. Jistota o osobě dědice jako
právního nástupce zůstavitele se tak odsouvá k časově odlišnému
momentu od momentu zůstavitelovy smrti, i když se zpětnými účinky.
Tento princip nemodifikuje pro účely posouzení restitučních
nároků, zejména pro určení oprávněných osob, ani zákon č.
229/1991 Sb. (ačkoliv jde o lex specialis), neboť ten toliko
uvádí, že oprávněnou osobou dle § 4 zákona je občan, jehož půda,
budovy a stavby patřící k původní zemědělské usedlosti přešly do
vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v době od 25. února
1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 téhož
zákona. Při posouzení restitučního nároku dle zákona o půdě je
tudíž nutno vycházet z systematického a logického uspořádání jeho
jednotlivých ustanovení, pokud jde o pořadí určení oprávněné osoby
jako osoby, jež vlastnila majetek, který přešel do vlastnictví
státu, případně osoby splňující podmínky dle § 4 odst. 2 zákona
o půdě, a ze zjištění, zda k přechodu majetku na stát došlo na
základě některého z důvodů uvedených v § 6 zákona o půdě. Nelze se
proto ztotožnit s výkladem vycházejícím z opačného přístupu než
jaký je zakotven v ustanoveních zákona č. 229/1991 Sb., či s jiným
výkladem nerespektujícím princip nabývání dědictví jako přechodu
vlastnictví, práv a závazků ze zákona ke dni úmrtí zůstavitele.
Účelem zákona o půdě je navíc zmírnění majetkových křivd
způsobených vlastníkům a uživatelům půdy a jiného zemědělského
majetku v době nesvobody, takže lze vzhledem k jeho poslání
- z hlediska ochrany základních práv a svobod stěžovatelek
- pokládat výklad krajského soudu a pozemkového úřadu vůči osobám
stěžovatelek za příliš formální, diskriminující a tedy za stěží
přijatelný. Nelze proto akceptovat názor, že dědic odmítající
dědictví jako druhý v pořadí, v daném případě A. V., je toliko sám
oprávněnou osobou, tj. osobou, jejíž nemovitost přešla na stát
v důsledku odmítnutí dědictví, neboť právě proto, že V. dědictví
odmítla, se jediným dědicem po zůstaviteli nestala. Pouze na
případ, že dědí toliko jediný dědic, se pak vztahovala dispozice
ust. § 481 občanského zákoníku (ve znění platném v době úmrtí
J. V.), v návaznosti na dispozici ust. § 461 téhož právního
předpisu, stanovící pravidlo, že jediný dědic nabývá celé
dědictví, což mu státní notářství potvrdí. Není tudíž přípustné,
aby obecný soud vycházel z fikce přirůstání dědického podílu
dědice odmítnuvšího dědictví dříve k dědickému podílu dědice,
který k odmítnutí dědictví přikročí až později, tedy z fikce
přirůstání dědického podílu již v okamžiku jeho odmítnutí prvně
označeným dědicem; naopak platila a platí právní vědou uznávaná
zákonná fikce, podle které se na dědice, který odmítl dědictví,
pohlíží jako by nebyl. To platí jak pro M. H. tak i A. V., jež
odmítla dědictví jako druhá. Odmítnutí dědictví se navíc musí
týkat celého dědictví, nikoliv jen jeho části, z čehož rovněž
vyplývá, že v době, kdy dědic činí takový úkon, není zřejmé, jaké
faktické dědictví či podíl odmítá. (k tomu srovnej komentář
k občanskému zákoníku, části VII. hlavy I. § 463, ASPI-CODEX)

Ze všech těchto důvodů dospěl Ústavní soud k závěru, že
v souzené věci došlo napadeným rozhodnutím k porušení čl. 6 odst.
1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
v souvislosti s čl. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny.

Proto Ústavní soud napadené rozhodnutí Krajského soudu
v Českých Budějovicích zrušil.


Poučení:

Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.V Brně dne 16. února 2000