I.ÚS 3656/15 ze dne 7. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Iva Muladiho, proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. září 2015 č. j. 16 C 191/2010-659, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 14. prosince 2015 doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které se domáhal zrušení usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. září 2015 č. j. 16 C 191/2010-659. Stěžovatel současně navrhoval, aby mu byly nahrazeny jeho náklady řízení.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala. Napadené rozhodnutí nebylo přiloženo, podání postrádalo jakoukoliv srozumitelnou argumentaci a stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 34, § 72, § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Z dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel u Ústavního soudu vedl (srov. usnesení ze dne 20. června 2011 sp. zn. I. ÚS 1706/11, ze dne 7. února 2013 sp. zn. III. ÚS 398/13, ze dne 6. ledna 2016 sp. zn. IV. ÚS 3537/15 a další), se podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, přestože byl mnohokrát a prokazatelně o existenci vad poučen, a rovněž tak o ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

4. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovateli objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, za daného stavu věci lze dovodit jeho informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické a bezúčelné.

5. I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

6. K návrhu stěžovatele, aby mu byly nahrazeny jeho náklady řízení, Ústavní soud připomíná, že podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona o Ústavním soudu platí, že vzniklé náklady si účastníci a vedlejší účastníci hradí sami. Podmínky k postupu podle odst. 4 citovaného ustanovení, podle kterého Ústavní soud může v odůvodněných případech podle výsledků řízení uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení, Ústavní soud neshledal.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj