I.ÚS 4178/18 ze dne 20. 12. 2018
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj) a Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů: 1) Strakonická Veřejnost, sídlem Velké náměstí 142, Strakonice, a 2) Mgr. Břetislava Hrdličky a ústavní stížnosti stěžovatelů 3) Města Strakonice a 4) Rady města Strakonice, obou sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, všichni zastoupeni doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem sídlem Optátova 46, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 11. 2018, č. j. 52 A 16/2018-195, takto:

I. Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 11. 2018, č. j. 52 A 16/2018-195 a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11. 12. 2018, č. 302/2018 Sb., o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice, se odkládají.

II. Ústavní stížnosti budou projednány přednostně jako naléhavé.


Odůvodnění:

I.

V ústavních stížnostech podle § 87 odst. 1 písm. c) a d) Ústavy České republiky, obsažených v jednom podání ze dne 18. 12. 2018, stěžovatelé navrhli, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích vydané v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Stěžovatelé dále navrhli, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost ústavními stížnostmi napadeného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelé současně žádají o přednostní projednání ústavních stížností podle § 39 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny. Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo nejdříve pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do zastupitelstva města Strakonice. Opačný postup by naopak založil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné. Výkon napadeného rozhodnutí by rovněž mohl vést k nevratnému vynaložení značných nákladů spojených s přípravou opakovaných voleb.

Proto Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelností vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavních stížnostech. Logickým důsledkem odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích muselo být i odložení vykonatelnosti sdělení ministra vnitra ze dne 11. 12. 2018, č. 302/2018 Sb., kterým byl stanoven termín opakovaných voleb na 30. 3. 2019, byť to stěžovatelé výslovně nenavrhovali (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 3673/14).

Ústavní soud rovněž shledal podmínky pro vyhovění návrhu stěžovatelů na projednání věci jako naléhavé, ve smyslu ustanovení § 39 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2018


Vladimír Sládeček v. r.
předseda senátu