I.ÚS 441/01 ze dne 11. 10. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů A. R. a M. Č., ve věci označené jako prosba o pomoc, vydání spravedlivého rozhodnutí a zrušení zákona č. 328/1991 Sb.,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé se podáním ze dne 16. 7. 2001 obrací na Ústavní soud s prosbou "o pomoc a vydání spravedlivého rozhodnutí" a "o zrušení zákona č. 328/1991 Sb., který chrání jenom zloděje a značně porušuje základní lidská práva a dělá ze zlodějů národní hrdiny". Stěžovatelé uvedli a z přiložených dokladů je patrno, že v jejich právní věci Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 23. 11. 2000, č.j. 17 C 53/2000-27, nařídil žalovanému (poznámka: tj. firmě H., spol. s r.o.,) zaplatit žalobci M. Č. 16.184,- Kč s 10% úrokem z prodlení od 1. 3. 2001 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku a náklady řízení 650,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Stěžovatelé dále konstatovali, že žalovaný jim místo zaplacení "poslal prostřednictvím Krajského soudu v Brně, Husova 15 vyhlášení konkurzu na jatky". Za tohoto stavu považuje Ústavní soud uvedené podání stěžovatelů - co do jeho obsahu - za ústavní stížnost.

Dne 23. 8. 2001 byli stěžovatelé vyzvání k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatelé neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy.

Stěžovatel A. R. vady stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranil a Ústavnímu soudu sdělil, že na zastoupení advokátem již nemá peníze, neboť jej vymáhání dluhu stálo kolem 6.000,- Kč. Stěžovatel M. Č. se nevyjádřil a ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 11. října 2001
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj