I.ÚS 46/99 ze dne 16. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů J. P., a V. P., jako zástupců Sdružení zahraničních vojáků a čs. samostatné brigády z řad tzv. Vládního vojska, takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Navrhovatelé si ve svém podání ze dne 22. 1. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 27. 1. 1999, stěžovali na postup státních orgánů při stanovení výše starobních důchodů pro členy Sdružení zahraničních vojáků a čs. samostatné brigády z řad tzv. Vládního vojska.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatelé neuvedli, které jejich základní právo nebo svoboda byly postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatelé domáhají, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatelé dovolávají (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák), a navrhovatelé nebyli zastoupeni advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byli navrhovatelé přípisem ze dne 9. 2. 1999 vyzváni Ústavním soudem, aby svoje podání uvedli do souladu se zákonnými požadavky a současně jim byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovatelům.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranili, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně 16. března 1999
Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

*