I.ÚS 530/06 ze dne 26. 9. 2006
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. B., proti jinému zásahu Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 42 Sm 181/2000,

t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á.


O d ů v o d n ě n í :


Ústavnímu soudu byla dne 4.8.2006 doručena ústavní stížnost stěžovatele.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud byl v dané věci nucen konstatovat, že ústavní stížnost stěžovatele nebyla prostá vad; stěžovatel především nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Stěžovatel byl proto dne 25.8.2006 vyzván k odstranění vad své ústavní stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky k aplikaci tohoto ustanovení byly v dané věci splněny, neboť soudcovská lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj