I.ÚS 546/01 ze dne 9. 10. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. N., domáhajícího se "posouzení odsouzení ze dne 14. 7. 1999, sp. zn. 57 T 7/99, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 11. 1999", t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel v ústavní stížnosti brojí proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 1999, sp. zn. 57 T 7/99, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 11. 1999, sp. zn. 5 To 113/99.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil z doručenek založených v soudním spisu, že usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 11. 1999, sp. zn. 5 To 113/99, bylo stěžovateli doručeno dne 30. 11. 1999. Téhož dne bylo doručeno i jeho obhájci JUDr. J. V. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 10. 9. 2001, tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou připouští zákon.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. října 2001

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj