I.ÚS 569/99 ze dne 28. 6. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky V. L., zastoupené JUDr. J. J., advokátem, proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. 10. 1999, čj. 12 C 20/97 - 70,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:


Ústavní stížností ze dne 10. 11. 1999 stěžovatelka napadá usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. 10. 1999, čj. 12 C 20/97 - 70, kterým byl v řízení o zaplacení částky Kč 682 926,45 (z titulu úroků z prodlení za nezaplacení faktury za odběr zboží, ve kterém je žalobcem T., a. s., se sídlem v Brně, a žalovanou stranou stěžovatelka), vyloučen její protinávrh ze dne 7. 10. 1999, aby žalobce byl uznán povinným zaplatit jí částku Kč 682 420,80 s příslušenstvím k samostatnému projednání a rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 o. s. ř. Stěžovatelka má za to, že napadeným usnesením Okresního soudu v Hradci Králové byly porušeny zásady spravedlivého procesu podle čl. 90 Ústavy ČR, čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod, jakož i článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud zjistil z obsahu spisu sp. zn. 12 C 20/97 Okresního soudu v Hradci Králové a napadeného rozhodnutí ze dne 8. 10. 1999, které nabylo právní moci dne 18. 10. 1999, když podle poučení, které toto usnesení obsahuje, není proti němu přípustné odvolání s poukazem na ustanovení
§ 202 odst. 2 písm. a) o. s. ř., že v daném případě se jedná o usnesení, jímž se jen upravuje vedení řízení a které tudíž není konečným procesním prostředkem, které stěžovatelce zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). Meritorně tedy ve věci samé (sp. zn. 12 C 20/97) a ve věci napadeným usnesením vyloučené k samostatnému projednání (sp. zn. 17 C 301/99) dosud rozhodnuto nebylo.

Ústavní soud tedy musel dospět k závěru, že stěžovatelka dosud nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně práva poskytuje ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu. Soudce zpravodaj byl proto nucen považovat předmětný návrh ústavní stížnosti za nepřípustný. Vzhledem k tomu návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 28. června 2000 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu