I.ÚS 618/99 ze dne 29. 3. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele B.H., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 10. 1999, sp.zn. 15 Co 579/99, t a k t o:

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 10. 12. 1999 domáhá zrušení výše uvedeného usnesení Krajského soudu v Plzni. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ust. § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 7. 1. 2000 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 19. 1. 2000. Na základě žádosti ze dne 8. 2. 2000 byla stěžovateli sdělením ze dne 24. 2. 2000 (doručení vykázáno 25. 2. 2000) prodloužena lhůta k odstranění vad návrhu do 10. 3. 2000. Další žádostí formou faxové zprávy ze dne 10. 3. 2000 doplněné písemně k 13. 3. 2000 stěžovatel požádal "o prodloužení lhůty o pár dnů, protože pověřený advokát se ještě po nemoci nezotavil, aby mohl pracovat".

S ohledem na skutečnost, že stěžovateli již byla poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta pro odstranění vad podání, neshledává Ústavní soud v dané situaci její další prodlužování za opodstatněné. Je tudíž nucen konstatovat, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 29. 3. 2000

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj