I.ÚS 633/16 ze dne 11. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti M. K., proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 6 Tdo 1167/2015-24 ze dne 27. října 2015, za účasti Nejvyššího soudu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel podal dne 21. 2. 2016 ústavní stížnost proti výše uvedenému usnesení Nejvyššího soudu. Ve stížnosti mimo jiné uvedl, že se obrátil na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta. Česká advokátní komora tuto skutečnost nepotvrdila, Ústavní soud proto stěžovatele vyzval, aby ve stanovené lhůtě doložil toto své tvrzení, nebo aby ve stejné lhůtě odstranil vady ústavní stížnosti. Stěžovatel dne 11. 4. 2016 soudu sdělil, že žádost o určení advokáta skutečně podal a že ji tedy podává znovu. To uvedl i dne 25. 4. 2016 v telefonickém hovoru s tajemnicí soudce zpravodaje. Svá tvrzení ovšem nijak nedoložil (např. kopií podacího lístku). Česká advokátní komora následujícího dne k výzvě soudu sdělila, že ke 12. hodině dne 25. 4. 2016 neeviduje žádnou aktuální žádost stěžovatele, jeho poslední žádost byla doručena 11. 12. 2012.

2. Napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno 21. 12. 2015, od té doby stěžovatel nebyl s to předložit Ústavnímu soud bezvadnou ústavní stížnost a přes výzvu soudu ani nedoložil, že k odstranění vad stížnosti činí příslušné kroky. Česká advokátní komora navíc opakovaně popřela, že by se na ni stěžovatel obrátil. S ohledem na tyto skutečnosti a lhůtu dvou měsíců pro podání ústavní stížnosti, kterou si stěžovatel svým jednáním planě prodloužil, Ústavní soud odmítl ústavní stížnost soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj