I.ÚS 639/16 ze dne 18. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Petra Muchy a Petry Muchové, na zrušení usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 19 Co 372/2014-79 ze dne 13. 11. 2014 ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 25/2012, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 24. 2. 2016 došel Ústavnímu soudu návrh směřující proti v záhlaví označenému soudnímu rozhodnutí. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky nesplňuje, neboť nebyl ani formálně, ani materiálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 vzpomínaného zákona, jakož i scházela kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva dle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto navrhovatele přípisy ze dne 15. 3. 2016 vyzval k odstranění těchto vad podání s vysvětlením, jaké náležitosti musí ústavní stížnost splňovat, a poučením, že neodstraní-li navrhovatelé vytýkané vady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětných výzev, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Přípisy byly navrhovatelům doručeny dne 22. 3. 2016 a 30. 3. 2016. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení a vypršela dnem 21. 4. 2016, resp. 29. 4. 2016, v případě navrhovatelky (§ 55 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatelé dosud vady neodstranili, tedy nepředložili plnou moc prokazující právní vztah zastoupení a návrh sepsaný advokátem.

Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstraněné vady odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. května 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj