I.ÚS 764/15 ze dne 7. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka o návrhu navrhovatelky Libuše Simmrové, proti rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 17. 12. 2014 č. j. 5 C 57/2001-205, takto:

Řízení se přerušuje.

Odůvodnění:

1. Návrhem podaným dne 11. 3. 2015 se navrhovatelka domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ve výrocích II. a III., a to pro porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces.

2. Navrhovatelka svůj návrh Ústavnímu soudu podala, aniž by byla zastoupena advokátem v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud ji tedy dne 18. 3. 2015 vyzval k odstranění tohoto nedostatku jejího podání.

3. Dne 30. 4. 2015 a dne 25. 5. 2015 byla Ústavnímu soudu doručena sdělení navrhovatelky, v nichž jej informovala, že její žádost o určení advokáta pro zastupování v řízení před Ústavním soudem byla ze strany České advokátní komory zamítnuta, což navrhovatelka napadla správní žalobou u Městského soudu v Praze, o níž je vedeno řízení pod sp. zn. 10 A 67/2015.

4. K dotazu Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2016 na stav řízení před Městským soudem v Praze mu bylo uvedeným soudem dne 27. 1. 2016 sděleno, že věci navrhovatelky předchází ještě cca 370 věcí napadlých v senátě od roku 2012 do dne podání žaloby navrhovatelky a nelze odhadnout, že kdy bude o navrhovatelčině věci rozhodnuto. K opakovanému dotazu Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2016 mu bylo městským soudem dne 29. 6. 2016 sděleno, že věci navrhovatelky předchází ještě cca 346 věcí napadlých v senátě od roku 2012 a nelze odhadnout, kdy bude v navrhovatelčině věci rozhodnuto.

5. Ústavní soud tedy konstatuje, že stále probíhá řízení o žalobě navrhovatelky proti rozhodnutí České advokátní komory o zamítnutí žádosti navrhovatelky o určení advokáta pro zastupování v řízení před Ústavním soudem. Přitom zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem je nezbytnou podmínkou projednatelnosti ústavní stížnosti.

6. Ústavní soud proto postupoval podle § 63 zákona o Ústavním soudu za přiměřeného použití § 109 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na povinnost navrhovatelky být jako účastnice řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, kteroužto povinnost navrhovatelka dosud nesplňuje, ale v souvislosti s ní probíhá řízení o správní žalobě navrhovatelky, přerušil řízení o podaném návrhu, a to do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o navrhovatelčině žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory, projednávané nyní u Městského soudu v Praze. O tom bude Ústavní soud zpraven navrhovatelkou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. července 2016

David Uhlíř, v. r.
předseda senátu