I.ÚS 879/16 ze dne 17. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti, kterou podal stěžovatel Petr Bartheldi, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015 č. j. 30 Cdo 4629/2015-190, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 16. března 2016 doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve kterém se domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015 č. j. 30 Cdo 4629/2015-190, kterým bylo zastaveno dovolací řízení pro nesplnění zvláštní podmínky dovolacího řízení, a to povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 5. dubna 2016 byla stěžovateli doručena výzva Ústavního soudu k odstranění vad návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatele před Ústavním soudem zastupovat (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.

4. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která marně uplynula ve čtvrtek dne 5. května 2016, nebyly vytýkané vady přes řádné poučení odstraněny, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj