II.ÚS 150/2000 ze dne 22. 3. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti V. B., zastoupeného JUDr. B. M., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. června 1998, č. j. 22 Ca 400/97-22, a rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze 1, T. ze dne 9. 8. 1996, č. j. 1335/96-3152 a č. j. 4448/9-3152.
takto :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10. 3. 2000 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, ve které se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. června 1998, č. j. 22 Ca 400/97-22, a rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze 1, T. ze dne 9. 8. 1996, č. j. 1335/96-3152 a č. j. 4448/9-3152.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě do 60 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Ústavní soud zjistil, že cit. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, proti kterému ústavní stížnost směřuje, nabyl právní moci dne 30. 7. 1997, t. j. dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu v Praze ze dne 9. 8. 1996, č. j. 1335/96-3152 a č. j. 4448/95-3152, bylo stěžovateli doručeno 9. 8. 1996. Lhůta 60 dnů byla tedy pro stěžovatele již dávno uzavřena.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 22. března 2000