II.ÚS 1616/16 ze dne 25. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016 č. j. 30 Cdo 446/2016-120, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním označeným jako ústavní stížnost se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí, jímž Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu potvrzujícího usnesení soudu prvního stupně ve výroku, kterým stěžovateli jako žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Ústavní soud")], zejména však stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů formální i obsahové vady svého návrhu odstranil, a zároveň ho poučil, že nestane-li se tak, bude jeho návrh odmítnut. Výzva byla stěžovateli doručena dne 14. 6. 2016, ve stanovené lhůtě a ani později však uvedené procesní nedostatky odstraněny nebyly.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2016

Milada Tomková v. r.
soudkyně zpravodajka