II.ÚS 180/2000 ze dne 10. 4. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti JUDr. B. G., zastoupeného JUDr. V., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 1999, sp. zn. 22 Ca 412/98, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ústavní stížnosti, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 22. 3. 2000, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 1999, sp. zn. 22 Ca 412/98, kterým mu byla uložena podle § 53 odst. 1 o. s. ř. pořádková pokuta ve výši 3.000,- Kč a zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 418/99, který rozhodoval k žádosti stěžovatele o prominutí této pokuty.

Protože ústavní stížnost směřovala proti dvěma neidentickým usnesením dvou neidentických soudů ve skutkově odlišné věci, byl návrh stěžovatele Ústavním soudem kvalifikován jako dvě samostatná podání, z nichž II. senátu připadl dle organizačního řádu stěžovatelův návrh na zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Ústavní soud konstatuje, že usnesení ze dne 8. ledna 1999 bylo stěžovateli doručeno dne 14. ledna 1999.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Toto zákonné ustanovení je stěžovateli nepochybně známo, neboť podal již sám Ústavnímu soudu 58 návrhů ústavních stížností.

Vzhledem k tomu, že návrh ústavní stížnosti byl Ústavnímu soudu podán až dne 22. března 2000, byl tedy podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem a proto jej soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 10. dubna 2000