II.ÚS 187/21 ze dne 1. 3. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele T. P., bez právního zastoupení, proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím vrchního soudu ze dne 18. května 2020, sp. zn. 3 T 51/2019 a dalším rozhodnutím, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel touto stížností brojí proti postupu Nejvyššího soudu a blíže nespecifikovaným rozhodnutím obecných soudů (mj. vrchního soudu ze dne 18. 5. 2020, sp. zn. 3 T 51/2019) v trestní věci jeho syna T. P., jemuž byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, posléze měl být dle obsahu stížnosti převezen z výkonu trestu a umístěn do vazební věznice.

2. Ještě dříve, než mohl Ústavní soud přikročit k věcnému projednání ústavní stížnosti, musel zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení stanovené zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že je ústavní stížnost na místě odmítnout.

3. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

4. Z ústavní stížnosti jednoznačně plyne záměr stěžovatele učinit návrh svým jménem. Jelikož je stěžovatel otcem pravomocně odsouzené osoby, nebyl účastníkem trestního řízení, jehož výsledky nyní svou stížností napadá. Oprávněnou osobou brojit proti rozhodnutím v trestním řízení je ovšem právě stěžovatelům syn, jakožto osoba odsouzená (nebo umístěná ve vazbě). Stěžovatel se tak nyní obrátil na Ústavní soud jako osoba neoprávněná ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a jeho návrh je na místě odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

5. Vzhledem k tomu, že se jedná o podání osobou zjevně neoprávněnou, nebyla na místě výzva k odstranění vad, resp. k doplnění stížnosti o specifikaci napadených rozhodnutí a doložení právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Z procesního hlediska by byl takový postup zjevně neúčelný.

6. Nyní projednávaný návrh stěžovatele je tak s ohledem na výše uvedené na místě odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, neboť byl podán zjevně neoprávněnou osobou.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. března 2021


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj