II.ÚS 1956/16 ze dne 13. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti Mgr. Ing. Ludvíka Veleckého, podaného prostřednictvím JUDr. Stanislava Vachty, advokáta se sídlem Krajinská 251/16, České Budějovice, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2016, č. j. 8 As 23/2016-34, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. 6. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, brojící proti shora označenému usnesení Nejvyššího správního soudu. Jako advokát, zastupující stěžovatele na základě určení Českou advokátní komorou, byl označen JUDr. Stanislav Vachta. V reakci na informaci Ústavního soudu ohledně složení rozhodujícího senátu nicméně JUDr. Vachta sdělil, že byl určen Českou advokátní komorou k právnímu posouzení možnosti podat ústavní stížnost, nicméně na jeho základě mu Mgr. Ing. Velecký údajně sdělil, že nechce, aby ústavní stížnost podal a proto tak ani neučinil.

Ústavní soud proto stěžovatele (prostřednictvím JUDr. Vachty) vyzval k odstranění vady návrhu spočívající v absenci plné moci udělené pro zastupování před Ústavním soudem s tím, aby se také vyjádřil, zda citované sdělení o tom, že Mgr. Ing. Velecký si nepřeje podání ústavní stížnosti, má být vnímáno jako zpětvzetí již podané ústavní stížnosti. K odstranění těchto nedostatků podání byla stanovena lhůta 10 dnů s poučením, že nebudou-li vytýkané vady v této lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula dne 12. 7. 2016. Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2016


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj