II.ÚS 2/2000 ze dne 19. 4. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. II. ÚS 2/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele V. K., o podání ze dne 31.12.1999, které došlo Ústavnímu soudu dne 3. 1. 2000, t a k t o :


Návrh se odmítá.
Odůvodnění:


Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností směřující k ochraně zákonnosti a ústavnosti na území České republiky proti nezákonnému zadržování na území České republiky.
Ústavní soud přípisem ze dne 29. 2. 2000 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval jej k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy.
Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady svého podání neodstranil a lhůta marně uplynula.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/19932 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné


Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 19. dubna 2000